DIWA Tomo 7

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Tungo sa Sikolohikal na Pananaliksik ng Espiritwalidad
at Relihiyon sa Sikolohiyang Pilipino

Homer J. Yabut, Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila

Ang Dalawang Maria ng Malabon:
Panata Bilang Pagsasabuhay sa mga Pagpapahalagang Pilipino sa Konteksto ng
Ugnayang Pangkasaysayan at Pangkalinangan ng La Inmaculada Concepcion
at La Purisima Concepcion ng Malabon

Kerby C. Alvarez, Ph.D.
Departamento ng Kasaysayan
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City

Pagtatasa sa TCM at DPM Model upang Ipaliwanag ang
Kaugnayan ng Religious Fundamentalism at Prejudice:
Pag-aaral mula sa Sampol ng mga Kabataang Pilipino

Darren E. Dumaop
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila

Pag-aangkin o Pagwawaksi:
Isang Panimulang Pag-unawa sa Pananampalatayang Pilipino
ng Ika-19 na Dantaon

Jose Rhommel B. Hernandez, Ph.D.
Departamento ng Kasaysayan
De La Salle University, Manila

Pagtingin sa Hinaharap bilang Mediator ng Pagkarelihiyoso
at Kumpiyansa sa Sarili

Chester Howard M. Lee
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila

Karanasang Espiritwal at Panrelihiyon ng mga Kabataan:
Pagsusuri sa Konseptwalisasyon at Pakahulugan

Carmelo L. Martinez, SDB
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila

Ilan sa Naging Tunguhin ng Pananaliksik sa Kapaniwalaang Pilipino:
Ambag ng/sa Sikolohiyang Pilipino

Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D.
Departamento ng Kasaysayan
De La Salle University, Manila

Tala ukol sa mga Kontribyutor