Axle Christien J. TuganoDibisyon ng KasaysayanUniversity of the Philippines (UP), Los Baños, Laguna Abstrak Layunin ng komemoratibong pag-aaral na ito, gamit ang isang naratibong pagsusuri, ang pagturol sa danas at alaala ng mga Marikeño sa panahon ng pananalasa at/o pagbahang …

[DIWA E-Journal Tomo 8, Nobyembre 2022] Sampung Taon na ang Nakalilipas…Isang Naratibong Pagsusuri sa Danas at Alaala ng mga Marikeño sa Panahon ng Kalamidad Dulot ng Bagyong Ondoy (2009) Read more »

Kathlyn T. CaragayDepartamento ng SikolohiyaUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga konsepto sa pagsukat ay maaaring makatulong sa higit na pagkatuto ng mga mag-aaral. Kailangan lámang ng pagkakasundo sa …

[DIWA E-Journal Tomo 8, Nobyembre 2022] Katatagan at Katibayan sa Pagsukat sa Sikolohiya: Isang Pag-aaral sa Kalakaran ng Pagbuo at Paggamit ng mga Panukat na Sikolohikal Read more »

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo …

Diwa Tomo 8 Read more »

Erwin R. Bucjan, PhD at Mardie E. Bucjan, PhDDepartamento ng mga WikaNorth Eastern Mindanao State University, Tandag City, Surigao del Sur Abstrak Pangunahing layunin ng pag-aaral na itong mailarawan ang karanasan ng mga mag-aaral sa flexible learning online modality dulot ng …

[DIWA E-Journal Tomo 8, Nobyembre 2022] Paningkamot-Paninguha: Buhay Mag-aaral sa Isang Virtual na Klasrum sa Gitna ng Pandemyang COVID-19 Read more »

Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D.Departamento ng KasaysayanDe La Salle University, Manila Interesanteng penomenon ang relihiyon, espiritwalidad, at ang buong sistema ng kapaniwalaan para sa mga iskolar sa agham panlipunan sapagkat iniuugnay ito sa buhay ng tao: kung paano siya nabubuhay, …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Ilan sa Naging Tunguhin ng Pananaliksik sa Kapaniwalaang Pilipino: Ambag ng/sa Sikolohiyang Pilipino Read more »

Homer J. Yabut, Ph.D.Departamento ng SikolohiyaDe La Salle University, Manila Kilala ang mga Pilipino bilang mga relihiyosong tao at may malakas na relihiyosong tradisyon (Abad, 1995). Makikita ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa relihiyon sa kanilang mga marubdob na pagsunod …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Tungo sa Sikolohikal na Pananaliksik ng Espiritwalidad at Relihiyon sa Sikolohiyang Pilipino Read more »

Darren E. DumaopDepartamento ng SikolohiyaDe La Salle University, Manila Abstrak Bilang bahagi ng isang bansang may mayoryang relihiyoso, positibo ang pagtingin ng mga Pilipino sa relihiyon. Subalit, bantog ang relihiyon sa Kanluraning literatura na tagapagpalaganap ng prejudice. Sa mga pag-aaral …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Pagtatasa sa TCM at DPM Model upang Ipaliwanag ang Kaugnayan ng Religious Fundamentalism at Prejudice: Pag-aaral mula sa Sampol ng mga Kabataang Pilipino Read more »

Kerby C. Alvarez, Ph.D.Departamento ng KasaysayanUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Pinayaman ng pag-iral ng dalawa sa pinakamatandang pangrelihiyong institusyon sa Malabon— ang Romano Katolikong Parokya ng La Inmaculada Concepcion (PLIC) at ang Aglipayanong Parokya ng La …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Ang Dalawang Maria ng Malabon: Panata Bilang Pagsasabuhay sa mga Pagpapahalagang Pilipino sa Konteksto ng Ugnayang Pangkasaysayan at Pangkalinangan ng La Inmaculada Concepcion at La Purisima Concepcion ng Malabon [1] Read more »