Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D.Departamento ng KasaysayanDe La Salle University, Manila Interesanteng penomenon ang relihiyon, espiritwalidad, at ang buong sistema ng kapaniwalaan para sa mga iskolar sa agham panlipunan sapagkat iniuugnay ito sa buhay ng tao: kung paano siya nabubuhay, …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Ilan sa Naging Tunguhin ng Pananaliksik sa Kapaniwalaang Pilipino: Ambag ng/sa Sikolohiyang Pilipino Read more »

Homer J. Yabut, Ph.D.Departamento ng SikolohiyaDe La Salle University, Manila Kilala ang mga Pilipino bilang mga relihiyosong tao at may malakas na relihiyosong tradisyon (Abad, 1995). Makikita ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa relihiyon sa kanilang mga marubdob na pagsunod …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Tungo sa Sikolohikal na Pananaliksik ng Espiritwalidad at Relihiyon sa Sikolohiyang Pilipino Read more »

Darren E. DumaopDepartamento ng SikolohiyaDe La Salle University, Manila Abstrak Bilang bahagi ng isang bansang may mayoryang relihiyoso, positibo ang pagtingin ng mga Pilipino sa relihiyon. Subalit, bantog ang relihiyon sa Kanluraning literatura na tagapagpalaganap ng prejudice. Sa mga pag-aaral …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Pagtatasa sa TCM at DPM Model upang Ipaliwanag ang Kaugnayan ng Religious Fundamentalism at Prejudice: Pag-aaral mula sa Sampol ng mga Kabataang Pilipino Read more »

Kerby C. Alvarez, Ph.D.Departamento ng KasaysayanUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Pinayaman ng pag-iral ng dalawa sa pinakamatandang pangrelihiyong institusyon sa Malabon— ang Romano Katolikong Parokya ng La Inmaculada Concepcion (PLIC) at ang Aglipayanong Parokya ng La …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Ang Dalawang Maria ng Malabon: Panata Bilang Pagsasabuhay sa mga Pagpapahalagang Pilipino sa Konteksto ng Ugnayang Pangkasaysayan at Pangkalinangan ng La Inmaculada Concepcion at La Purisima Concepcion ng Malabon [1] Read more »

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo …

DIWA Tomo 7 Read more »

Carmelo L. Martinez, SDBDepartamento ng SikolohiyaDe La Salle University, Manila Abstrak Nilayon ng pananaliksik na ito na matingnan at masuri ang karanasang religious at spiritual ng mga kabataang lalaking kalahok. Nakaangkla ang pag-aaral na ito sa mga nauna nang pananaliksik …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Karanasang Espiritwal at Panrelihiyon ng mga Kabataan: Pagsusuri sa Konseptwalisasyon at Pakahulugan Read more »

Chester Howard M. LeeDepartamento ng SikolohiyaDe La Salle University, ManilaI-download ang PDF Version Abstrak Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na ipakita na mayroong impluwensiyang pampag-iisip ang pagiging relihiyoso. Ayon ito sa sinasabi ng self-perception theory ni Bem (1965).  Ayon …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Pagtingin sa Hinaharap bilang Mediator ng Pagkarelihiyoso at Kumpiyansa sa Sarili Read more »

Jose Rhommel B. Hernandez, Ph.D.Departamento ng KasaysayanDe La Salle University, Manila Abstrak Pangunahing katangian ng ika-19 na dantaon ang mga pagbabago’t reporma sa pulitika at lipunang Pilipino. Nagsikap ang pamahalaang kolonyal na makapagpatupad ng mga pagbabago sa kanilang kolonya sa …

[DIWA E-Journal Tomo 7, Nobyembre 2019] Pag-aangkin o Pagwawaksi: Isang Panimulang Pag-unawa sa Pananampalatayang Pilipino ng Ika-19 na Dantaon Read more »

Christine Joy C. LimDepartamento ng Agham PanlipunanMariano Marcos State University Maria Cecilia Gastardo-Conaco, PhDDepartamento ng SikolohiyaUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Sinuri ng pag-aaral ang mga atribusyon at atityud ng mga kalahok sa isang politikal na impormasyong …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Paano Kung Paboritong Personalidad ang Pasimuno ng Pangyayari sa Politika? Isang Pagsusuri ng Atribusyon at Atityud sa Ilocos Norte Read more »