By | 09/29/2017

Inaanyayahan ang mga iskolar, gradwadong at di-gradwadong mag-aaral, guro, mananaliksik, at propesyonal mula sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya na magsumite ng kanilang kontribusyon sa DIWA.

Ang DIWA (http://diwa.pssp.org.ph/) ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Mga Uri ng Kontribusyon:

  • Pananaliksik: 8-10 na pahina (single-spaced) (bukod pa sa mga larawan at ilustrasyon)
  • Rebyu ng aklat, palabas, pelikula, o sining biswal: 2-5 na pahina (single-spaced)
  • Panayam sa mga iskolar tungkol sa iba’t ibang paksa kaugnay ng Sikolohiyang Pilipino: 8-10 na pahina (single-spaced)
  • Salin sa wikang Filipino ng iba’t ibang akda, at komentaryo ng nagsalin: Hindi lalampas sa 10 na pahina (single-spaced) [kinakailangang may permiso ng orihinal na may-akda at tagapaglathala, kung wala pa sa public domain ang akda]
  • Liham sa patnugutan: Hindi lalampas ng 2 na pahina (single-spaced)

Maaaring tingnan ang gabay para sa kontribyutor sa bit.ly/DiwaGabay.

Mangyaring ipadala ang inyong kontribusyon sa diwa@pssp.org.ph.

Jay A. Yacat
Alwin C. Aguirre
Mga Patnugot

 

Leave a Reply