Mga Publikasyon

Itinataguyod ang iba’t ibang Publikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaya ng mga aklat, jornal, at monograp tungo sa higit pang paglalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  Bagama’t hindi pawang inilathala ng PSSP, kabilang sa mga lathalaing maka-Sikolohiyang Pilipino ang nasa sumusunod (2011):

BOOKS/MONOGRAPHS

Aguiling-Dalisay, G. & Jagmis-Socrates, N. (2000). Usapang Lalake: Paglalahad ng mga Lalaking Cuyonon [Men’s Stories: The Views of Cuyonon Men]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Aguiling-Dalisay, G., Mendoza,R., Mirafelix, J., Yacat, J., Sto. Domingo,E. & Bambico, R. (2000). Pagkalalake [Masculinity]: Men in Control? Filipino Male Views on Love, Sex & Women. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Aguiling-Dalisay, G., Mendoza, R., Santos, J. & Echevaria, A. (1995/1996). Luto ng Diyos: Mga Kuwento ng Buhay Mag-asawa. [A Feast from God: The Life Stories of Husbands and Wives]. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino (Philippine Psychology Research and Training House). Reprinted by Manila: De La Salle University Press.

Aquiling-Dalisay, G., Yacat, J.A. & Navarro, A.M. (2004). Extending the Self: Volunteering as Pakikipagkapwa. Quezon City: UP National College of Public Administration and Governance Center for Leadership, Citizenship, and Democracy.

Enriquez, V. (1977, 1989). Filipino Psychology in the Third World. Quezon City: Philippine Psychology Research House.

Enriquez, V. (1978). Sikolohiyang Pilipino: Batayan sa Kasaysayan, Perspektibo, Mga Konsepto at Bibliograpiya. [Filipino Psychology: Historical Basis, Perspectives, Concepts and Bibliography]. Quezon City: Philippine Psychology Research House.

Enriquez, V. (1982). Decolonizing the Filipino psyche: Philippine Psychology in the Seventies. Quezon City: Philippine Psychology Research House.

Enriquez, V. (1992). From Colonial to Liberation Psychology. Quezon City: University of the Philippines Press.

Enriquez, V. (1994). Pagbabangong-dangal: Indigenous Psychology & Cultural Empowerment. Quezon City: Akademya ng Kultura at Sikolohiyang Pilipino [Academy of Culture and Filipino Psychology].

Enriquez, V.G., Balde, P.J., & Bernardo, M.A. (1989). Ang Kababalaghan at ang Parasikolohiya [Phenomenon and Parapsychology]. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino (Philippine Psychology Research and Training House).

Enriquez, V., Herrera,S. & Tubayan, E. (1991). Ang Sikolohiyang Malaya sa Panahon ng Krisis. [A Liberating Psychology during Times of Crisis]. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino (Philippine Psychology Research and Training House).

Enriquez, V.G., Javier, M.J., Sales, G.B & Filio, A. (1989). Sikolohiya ng Libangan [Psychology of Leisure]. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino (Philippine Psychology Research and Training House).

Enriquez, V. & Protacio-Marcelino, E. (1984). Neo-Colonial Politics & Language Struggle in the Philippines: National Consciousness & Language in Philippine Psychology (1971-1983). Akademya ng Sikolohiyang Pilipino (Philippine Psychology Research and Training House).

Maggay, M. (1993) Pagbabalik-Loob [Reaffirmation]: Moral Recovery and Cultural Reaffirmation. Quezon City: Akademya ng Kultura at Sikolohiyang Pilipino [Academy of Culture and Filipino Psychology] and the Institute for Studies in Asian Church & Culture; and Ateneo de Manila University Press.

EDITED VOLUMES

Aganon, A. & David, M. (Eds.) (1985). Sikolohiyang Pilipino: Isyu, Pananaw at Kaalaman [Filipino Psychology: Issues, Views and Knowledge] (New Directions in Indigenous Psychology). Manila: National Bookstore.

Antonio, L.F. & Rubin, L.T. (Eds.) (2003). Sikolohiya ng Wikang Filipino: Mga Simulain, Pamamaraan, at Nilalaman. [Psychology of the Filipino Language: Origins, Methods and Content]. Quezon City: C & E Publishing, Inc.

Antonio, L., Reyes, E., Pe, R. & Almonte, N. (Eds.) (1976). Ulat ng Unang Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino [Proceedings of the First National Conference on Filipino Psychology]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Antonio, L., Samson, L., Reyes, E. & Paguio, M. (Eds.) (1977), Ulat ng Ikalawang Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino [Proceedings of the Second National Conference on Filipino Psychology]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Antonio, L., Pe-Pua, R. & Villanueva, B. (Eds.) (1978). Ulat ng Ikatlong Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino [Proceedings of the Third National Conference on Filipino Psychology]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Bautista, V. & Pe-Pua, R. (Eds.) (1991). Pilipinolohiya: Kasaysayan, Pilosopiya at Pananaliksik [Philippine Studies: History, Philosophy and Research]. Manila: Kalikasan Press.

Cipres-Ortega, S. (Ed.) (1981). Ulat ng Ikalabindalawang Seminar sa Sikolohiya ng Wika [Proceedings of the 12th Seminar on the Psychology of Language]. Quezon City: University of the Philippines.

Enriquez, V. (Ed.) (1975). Serye ng mga Papel sa Pagkataong Pilipino [Paper Series on Filipino Personality]. Quezon City: Philippine Psychology Research House.

Enriquez, V. (Ed.) (1976a). Sikolinggwistikang Pilipino. [Filipino Psycholinguistics]. Quezon City: UP Department of Psychology.

Enriquez, V. (Ed.) (1976b). Sikolohiyang Panlipunan sa Kontekstong Pilipino. [Social Psychology in the Philippine Context]. Quezon City: UP Department of Psychology.

Enriquez, V. (Ed.) (1990). Indigenous Psychology: A Book of Readings. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino [Academy of Filipino Psychology] & Philippine Psychology Research and Training House.

Gonzales, L.F. & Alejo, C.E. (Eds.) (1979). Ulat ng Ikaapat na Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino: Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig. [Proceedings of the 4th Annual Conference on Filipino Psychology. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology]. Reprinted, 1983.

Javier, R. (Ed.) (2000). Filipino ang Wika; Pilipino ang Diwa, [Filipino in Language and in Spirit]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Mercado, L. (Ed.) (1977). Filipino Religious Psychology. Tacloban City: Divine Word University & Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

Navarro, A. & Lagbao-Bolante, F. (Eds.) (2007). Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino: Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya at Pantayong Pananaw [Readings in Philippine Social Science: Filipino psychology, Philippine Studies and the Inclusive Perspective]. Quezon City: C&E Publishing, Inc.

Pe-Pua, R. (Ed.) (1980). Konsepto at Metodo ng Sikolohiyang Pilipino. [Concepts and Methods in Filipino Psychology]. Quezon City: Philippine Psychology Research House.

Pe-Pua, R. (Ed.) (1982, reprinted in 1989 and 1995). Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit (Filipino Psychology: Theory, Method and Application). Quezon City: Surian ng Sikolohiyang Pilipino [Institute of Philippine Psychology] and University of the Philippines Press.

Pe-Pua, R. (Ed.) (1984). Mga Piling Babasahin sa Panlarangang Pananaliksik [Selected Readings in Field Research]. Quezon City: Department of Psychology, University of the Philippines.

Pe-Pua, R. (Ed.) (1988). Mga Piling Babasahin sa Panlarangang Pananaliksik II [Selected Readings in Field Research 2]. Quezon City: Department of Psychology, University of the Philippines.

Protacio-Marcelino, E. & Pe-Pua, R. (Eds.) (1999). Unang Dekada ng Sikolohiyang Pilipino: Kaalaman, Gamit at Etika [The First Decade of Filipino Psychology: Knowledge, Application and Ethics]. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino [National Association for Filipino Psychology].

IN-HOUSE MONOGRAPH/PAPER SERIES

PPRTH Occasional Paper Series

Orteza, G.O. (1997). Pakikipagkuwentuhan: Isang pamamaraan ng sama-samang pananaliksik, pagpapatotoo, at pagtulong sa Sikolohiyang Pilipino [Pakikipagkuwentuhan: A method of collective research, establishing validity, and contributing to Filipino Psychology]. PPRTH Occasional Papers Series No. 1. Quezon City: Philippine Psychology Research and Training House .

Binhi

Javier, R. Jr. (2005). Pangpamamaraang Kaangkinan ng Pakikipagkuwentuhan [Methodological Characteristics of the Story-telling Method]. Binhi, 2005-02. Reprinted, 2007.

Ong, M. (2007). sama-samang pagtuklas at paglilimi: Ang workshop bilang pamamaraan ng maka-pilipinong pananaliksik [Collective discovery and reflection: The workshop as a Filipino-oriented research method]. Binhi, 2007-01.

Pe-Pua, R. (2005). Kros-katutubong perspektibo sa metodolohiya: Ang karanasan ng Pilipinas [Cross-cultural perspective in methodology: The Philippine experience]’, Binhi, 2005-01.

Pe-Pua, R. & Protacio-Marcelino, E. (2002). Sikolohiyang Pilipino: Pamana ni Virgilio G. Enriquez [Filipino psychology: A legacy of Virgilio G. Enriquez], Binhi, 2002-1.

Diwa

Aguiling-Dalisay, G. (Ed.) (1993). Sekswalidad at Lipunang Pilipino. [Sexuality and Philippine Society]. Diwa, 10 (1-4).

Pe-Pua, R., Aguiling-Dalisay, G., & Sto Domingo, M. (1993). Pagkababae at pagkalalaki: Tungo sa pag-unawa sa sekswalidad ng mga Pilipino [Being a woman, being a man: Towards understanding Filipino sexuality]. Diwa, 10 (1-4).

Bennagen, P. (1977). Pagbabago at Pag-unlad ng mga Agta sa Palanan, [Development and Progress of the Agtas in Palanan]. Isabela. Diwa, 6 (1-4).

Protacio-Marcelino, E. (1985). Pag-angkop sa kagipitan at ligalig: Isang panimulang pag-aaral sa karanasan ng mga anak ng bilanggong pulitikal [Stress and coping: A preliminary study of the experiences of children of political prisoners]. Diwa, 14 (1-2).

Samson, L.L. (1981). Kahirapan at ideyolohiya sa panitikang popular: Isang pagsusuri sa panlipunang implikasyon ng mga larawan at pilosopiya ng kahirapan sa maikling kuwento ng Liwayway [Poverty and ideology in popular literature: An analysis of the social implications of the images and philosophy of poverty in the short stories in the magazine Liwayway]. Diwa, 10 (1-4).

Sikolohiyang Pilipino: Mga Piling Papel

Santiago, C.E. & Enriquez, V.G. (1976). Tungo sa makapilipinong pananaliksik [Towards Filipino-oriented research]. Sikolohiyang Pilipino: Mga Piling Papel, 1 (4), 3-10.

Sikolohiya

Yacat, J. (1997). The place of Sikolohiyang Pilipino in a generalist psychology. Sikolohiya, 1(1), 66-70.

Papers from Kapihan sa PSSP

Aguiling-Dalisay, G. (2002). Ginabayang talakayan sa Sikolohiyang Pilipino[Indigenous Focused Group Discussions in Filipino Psychology]. Kapihan sa PSSP, Quezon City, 19 October.

Aquino, C.C. (2002). Sa kandungan ng alaala: Paglilinang ng mga kuwentong buhay [Cradled memories: How life stories emerge]. Kapihan sa PSSP, Quezon City, 14 December.

Pe-Pua, R. (2002). Pagsasakatutubo ng metodolohiya sa pananaliksik: Kasaysayan, anyo at isyu [Indigenizing research methods: History, form and issues]. Kapihan sa PSSP, Quezon City, 3 August.

Protacio-De Castro, E. (2002). Loob, labas, lalim, lapit, layo, liwanag: Tungo sa paglilinang ng katutubong pananaliksik [Towards the development and progress of indigenous research]. Kapihan sa PSSP, Quezon City, 3 August.

Selected Publications of PSSP Members published elsewhere

Books/Monographs

Alejo, A.E. (1990). Tao po! Tuloy! Isang Landas ng Pag-unawa sa Loob ng Tao [Understanding Inner Character]. Quezon City: ADMU Office of Research and Publications.

Church, T. (1986). Filipino Personality: A Review of Research and Writings. Manila: De La Salle University Press.

Church, A.T. & Katigbak, M.S. (2000). Filipino Personality: Indigenous and Cross-Cultural Studies. Manila: De La Salle University Press.

Covar, P.R. (1998). Larangan [Field]; Seminal Essays on Philippine Culture. Manila: National Commission for Culture and the Arts.

De Guia, K. (2005). Kapwa: The Self in the Other. Pasig City: Anvil Publishing.

Dela Cruz, M., Protacio, E., Balanon, F., Francisco, C. & Yacat, J. (2001). Trust and Power: Child Abuse in the Eyes of the Child and the Parent. Quezon City: UP Center for Integrative and Development Studies Program on Psychosocial Trauma and Human Rights.

Dela Cruz, M., Protacio-De Castro, E., Balanon, F. Yacat, J. & Francisco, C. (2002). Small Steps, Great Strides: Doing Participatory Action Research with Children. Quezon City: UP Center for Integrative and Development Studies Program on Psychosocial Trauma and Human Rights.

Enriquez, V. (1989). Indigenous Psychology and National Consciousness. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.

Estrada-Claudio, S. (2002). Rape, Love, and Sexuality: The Construction of Women in Discourse. Quezon City: University of the Philippines Press.

Maggay, M. (1999). Understanding Ambiguity in Filipino Communication Patterns. Quezon City: Institute for Studies in Asian Church and Culture.

Maggay, M. (2002). Pahiwatig: Kagawiang Pangkomunikasyon ng Filipino [Indirect Communication of Filipinos]. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Mendoza, S.L. (2002). Between the Homeland and the Diaspora: The Politics of Theorizing Filipino and Filipino American Identities; A Second Look at the Poststructuralism-Indigenization Debates. New York & London: Routledge. Reprinted by Manila: University of Santo Tomas Publishing House, 2006.

Mercado, L. (1974). Elements of Filipino Philosophy. Tacloban City: Divine Word University Press.

Miranda, D. (1987). Pagpapakatao [Humanity]: Reflections on the Theological Virtues in the Philippine Context. Manila: Divine Word Publications.

Miranda, D. (1989). Loob: The Filipino Within: A Preliminary Investigation into a Pre-Theological Moral Anthropology. Manila: Divine Word Publications.

Protacio-De Castro, E., Balanon, F., Camacho, A., Ong, M., Verba, A. & Yacat, J. (2002). Integrating Child-Centered Approaches in Children’s Work. Quezon City: UP Center for Integrative and Development Studies Program on Psychosocial Trauma and Human Rights.

Protacio-Marcelino, E., Dela Cruz, M., Balanon, F., Camacho, A. & Yacat, J. (2000). Child Abuse in the Philippines: An Integrated Literature Review and Annotated Bibliography. Quezon City: UP Center for Integrative and Development Studies Program on Psychosocial Trauma and Human Rights.

Protacio-Marcelino, E., Dela Cruz, M., Camacho, A., & Balanon, F. (2000). Torture of Children in Situations of Armed Conflict: The Philippine Experience. Quezon City: UP Center for Integrative and Development Studies Program on Psychosocial Trauma and Human Rights.

Edited Volumes

Carlota, A.J. & Lazo, L.S. (Eds.) (1987). Psychological Measurement: A Book of Readings. Quezon City: UP Psychology Foundation.

Covar, P.R. (Ed.) (1999).  Mga Babasahin sa Agham Panlipunan 1 [Readings in Social Science 1].  Quezon City: University of the Philippines Sentro ng Wikang Filipino [Center for Filipino Language].

Enriquez, V. (Ed) (1986). Philippine World Views. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.

Jose, M.D.L. & Navarro, A.M. (Eds.) (2010).  KABABAIHAN sa Kalinangan at Kasaysayang Pilipino [Womanhood in Philippine Culture and History].  Quezon City: C & E Publishing, Inc.

Mercado, L. & Luangco, G. (Eds.) (1983). Research Methods in Philippine Context. Tacloban City: Divine Word Publications.

Obusan, T. & Enriquez, A. (Eds.) (1994), Pamamaraan [Methodology]: Indigenous Knowledge and Evolving Research Paradigms. Quezon City: UP Asian Center.

Salazar, Z. (Ed.) (1983). The Ethnic Dimension: Papers on Philippine Culture, History and Psychology. Cologne: Counselling Center for Filipinos, Caritas Association for the City of Cologne.

Salazar, Z. (Ed.) (2004). Sikolohiyang Panlipunan-at-Kalinangan. [Social and Cultural Psychology]. Quezon City: Palimbagan ng Lahi.

Salazar, Z.A. (Ed.) (1991). Ang P/Filipino sa Agham Panlipunan at Pilosopiya [Filipino in the Social Sciences and Philosophy]. Manila: Kalikasan Press.

Book Chapters

Aguiling-Dalisay, G. (1997). Ginabayang talakayan [Collective discussion]: Notes from sexuality research. In Guerrero, S. (Ed.), Feminist Research Experiences: A Casebook. Quezon City: UP Center for Women’s Studies, pp. 89-102.

Aquino, C. (1999). Pagbabahagi ng kuwentong buhay: Isang panimulang pagtingin [Sharing life stories: An initial look]. In Guerrero, S. (Ed.), Gender-Sensitive and Feminist Methodologies; A Handbook for Health and Social Researchers. Quezon City: UP Center for Women’s Studies, pp. 67-95.

Aquino, C. (2002). Noong panahon ng Hapon: Mga kuwento mula sa bayan ng Dolores. [During the Japanese era in the Philippines: Stories from the town of Dolores]. In Kuwentong Bayan: Noong Panahon ng Hapon. [Folk Stories: During the Japanese Time]. Quezon City: UP Office of the Vice-Chancellor for Research and Development.

Bautista, A., Dumandan, C., Gutierrez. E. & Limjoco, J. (1987). Concurrent Validity of Parellel Scales of the Panukat ng Ugali’t Pagkatao (PUP) and the Panukat ng Pagkataong Pilipino (PPP). In Carlota, A. & Lazo, L. (Eds), Psychological Measurement: A Book of Readings. Quezon City: UP Psychology Foundation, pp. 214-220.

Carlota, A. (1987). Research trends in psychological testing. In Carlota, A. & Lazo, L. (Eds.), Psychological Measurement: A Book of Readings. Quezon City: UP Psychology Foundation, pp. 31-47.

Enriquez, V. (1987). Decolonizing the Filipino psyche: Impetus for the development of psychology in the Philippines. In Blowers, G. & Turtle, A. (Eds.), Psychology Moving East: The Status of Western Psychology in Asia and Oceania. Boulder & London: Westview Press, pp. 265-287.

Enriquez, V. (1993). Developing a Filipino psychology. In Kim, U. & Berry, J. (Eds.), Indigenous Psychologies; Research and Experience in Cultural Context. New Burry Park, London at New Delhi: Sage Publications, Inc., pp. 152-169.

Enriquez, V. (1997). Filipino psychology: Concepts and methods. In Kao, H. & Sinha, D. (Eds.), Asian Perspectives on Psychology. New Delhi: Sage Publications, Inc.

Enriquez, V., Herrera, S. & Tubayan, E. (1989). Ang pantayong pananaw sa sikolohiya at kasaysayang Pilipino. [The “exclusive” perspective in Philippine psychology and history]. Philippine Currents, 4 (9), pp. 22-27.

Javier, R. (1997). Pakikipanuluyan [Living temporarily as a house guest]. In Abrenica, A. (Ed), Psychology Research Manual, URCO Research project, DLSU-Manila.

Mataragnon, R. (1987). Pakikiramdam [Sensitivity to cues] in Filipino social interaction, In Foundations of Behavioral Sciences: A Book of Readings. Quezon City: University of the Philippines.

Paz, C. (1996). Wika ng naghaharing uri [Language of the ruling class]. In Constantino, P. & Atienza, M. (Eds.). Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan [Selected Discourse on Language and Society]. Quezon City: University of the Philippines Press, pp 69-78.

Pe-Pua, R. (1991). UP pioneers in indigenous Filipino psychology. In Aquino, B. (Ed.), The University Experience. Quezon City: University of the Philippines Press, pp 152-164.

Pe-Pua, R. (1991). From decolonizing psychology to the development of a cross-indigenous perspective in methodology: The Philippine experience. In Kim, U, Yang, K., & Hwang, K. (Eds), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context. New York: Springer, pp 108-137.

Salazar, Z. (1998). Pilipinolohiya: Pagtatakda at pagpapaibayo [Pilipinolohiya: Prospects and transformations]. In Salazar, Z. (Ed.), The Malayan Connection: Ang Pilipinas sa Dunia Melayu [The Philippines in Dunia Melayu]. Quezon City: Palimbagan ng Lahi, pp 327-351.

Salazar, Z. (1996). Ukol sa wika at kulturang Pilipino. [On Filipino language and culture].  In Constantino, P. & Atienza, M. (Eds), Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. [Selected Discourse on Language and Society]. University of the Philippines Press: Diliman, Quezon City, pp 19-46.

Santiago, C.E. (1976). The language of food. In G.F. Cordero (Ed.), Culinary Culture of the Philippines. Philippines: Bancom Audiovision Corporation, pp. 133-39.

Journal Articles

Aquiling-Dalisay, G., Nepomuceno-Van Heugten, M. L. & Sto. Domingo, M.R. (1995). Ang pagkalalaki ayon sa mga lalaki: Pag-aaral sa tatlong grupong kultural sa Pilipinas [The concept of malehood according to the men: Study of three cultural groups in the Philippines], Philippine Social Sciences Review, 52 (1-4), pp. 143-166.

Avila-Sta. Maria, M. (1998). Ang dalawang krisis sa agham panlipunan: Implikasyon sa agham ng sikolohiya. [Two crises in the social sciences: Implications for psychological science].  Layag, 3, pp.122-132.

Avila-Sta. Maria, M. (1996). Is the indigenization crisis in Philippine social sciences resolved in Sikolohiyang Pilipino? Layag, 1(1), pp. 101-120.

Carlota, A.J. (1985). The development of the Panukat ng Pagkataong Pilipino (PPP). Philippine Journal of Educational Measurement, 4 (1), pp. 55-68.

De Castro, L.D. (1995). Ang utang na loob bilang konsepto ng etika. [Filipino gratitude as an ethical concept]. Professorial Chair Paper, 5.

Enriquez, V.G. (1975). Mga batayan ng Sikolohiyang Pilipino sa kultura at kasaysayan [The bases of Filipino psychology in culture and history]. General Education Journal, 29, pp. 61-88.

Enriquez, V. (1977). Filipino psychology in the third world. Philippine Journal of Psychology, 10(1), pp. 3-18.

Enriquez, V. (1978). Kapwa: A core concept in Filipino social psychology. Philippine Social Sciences and Humanities Review, 42(1-4), pp. 100-108.

Enriquez, V.G. (1979a). Pagkataong Pilipino: Kahulugan at pananaliksik. [Filipino personality: Meaning and research]. Sangguni, 2 (1), pp.112-121.

Enriquez, V. (1979b). Towards cross-cultural knowledge through cross-indigenous methods and perspectives. Philippine Journal of Psychology, 12, pp. 9-15.

Enriquez, V.G. (1981). Decolonizing the Filipino psyche: Philippine psychology in the seventies. Philippine Social Sciences and Humanities Review, 45 (1-4), pp.191-216.

Enriquez, V.G. (1986). Ang kaisipang Pilipino sa Sikolohiyang malaya at mapagpalaya. [The Filipino mind in a liberated and liberating psychology]. Malay, 5 (2), pp. 29-35.

Enriquez, V.G. (1987). Filipino values: Towards a new interpretation (Using local language as a resource). Tagsibol, 1 (1), pp. 8-13.

Enriquez, V. (1990). Ang Filipino sa sikolohiya [The Filipino in psychology]. Daluyan, 4 (1-4), pp. 70-86.

Enriquez, V.G. & Guanzon-Lapeña, M.C. (1985). Towards the assessment of personality and culture: The Panukat ng Ugali at Pagkatao. Philippine Journal of Educational Measurement, 4 (1), pp. 15-54.

Guanzon, M.A. (1985a). Ang pagsukat na sikolohikal sa pag-aaral ng sikolohiya ng mga Pilipino. [Psychological testing in studying the psychology of Filipinos]. Kaya-Tao, 7 (1), pp. 1-7

Guanzon, M.A. (1985b). Tungo sa pagsukat ng pagkataong Pilipino. [Towards the development of a Filipino personality measure]. Malay, 4 (1-2), pp. 27-39.

Guanzon-Lapeña, M.A., Church, A.T., Carlota, A.J., & Katigbak, M.S. (1998). Indigenous personality measures: Philippine examples. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29 (1), pp. 249-270.

Javier, R. (1996). Sikolohiyang Pilipino: Papaloob o Papalabas?. [Filipino Psychology: Looking Inward or Outward?]. Layag, 1 (1), pp 51-56.

Javier, R. (1996). Pakikipagkapwa: Pilipinong lapit sa pananaliksik. [Social interaction: Filipino approach to research ]. Layag, 1 (1).

Mataragnon, R. (1979). The case for an indigenous psychology. Philippine Journal of Psychology, 12(1), pp. 3-8.

Navarro, A.M. (2000). Ang bagong kasaysayan sa wikang Filipino: Kalikasan, kaparaanan, pagsasakasaysayan [The new history in Filipino language: Nature, methodology, and making history]. Bagong Kasaysayan [New History], (11).

Nery, L.C. (1979). The covert subculture of male homosexual prostitutes in Metro Manila. Philippine Journal of Psychology, 12 (1), pp. 27-32.

Orteza, G. (1996) Ang kahalagahan at bayosikolohikal na batayan ng mga manipestasyon sa pagkilos at pag-iisip ng sakit na tipus [The importance and biological basis of behavioral and mental manifestations of the disease tipus. Layag, 1 (1).

Pe-Pua, R. (1981). Advertisements and Filipino psychology. Philippine Social Sciences and Humanities Review, 45 (1-4), pp. 217-234.

Pe-Pua, R. (1989). Pagtatanong-tanong [Asking questions]: A cross-cultural research method. International Journal of Intercultural Relations, 13, pp. 147-163.

Pe-Pua, R. (1993-1994). Advances in the development of indigenous social research methods. DLSU Dialogue, 27 (2), pp. 20-28.

Pe-Pua, R. & Protacio-Marcelino, E. (2000). Filipino Psychology: A legacy of Virgilio G. Enriquez. Asian Journal of Social Psychology, 3, pp. 49-71.

Salazar, Z.A. (1980). Faith healing in the Philippines: A historical perspective. Asian Studies, 18, pp. 27-41.

Salazar, Z. (2000). The pantayo [“exclusive”] perspective as a discourse towards kabihasnan [civilization]. Southeast Asian Journal of Social Sciences, 28 (1), pp.123-152.

San Juan, E. Jr. (1994). Sikolohiyang Pilipino, Sikolohiyang rebolusyonaryo. [Filipino Psychology: A Revolutionary Psychology]. Diliman Review, 42 (1), pp. 42-51.

Talisayon, S.D. (1990). Teaching values in the Philippine context in the natural and physical sciences. Pantas: A Journal of Higher Education, 3 (2), pp. 3-10.

Torres, A.T. (1983). A portrait of Filipino culture. Philippine Social Sciences and Humanities Review, 47 (1-4), pp. 242-264.

Yacat, J. (2005). Making sense of being and becoming Filipino: An indigenous psychology perspective. Philippine Journal of Psychology, 38 (2), pp.19-39.

Leave a Reply