[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Paano Kung Paboritong Personalidad ang Pasimuno ng Pangyayari sa Politika? Isang Pagsusuri ng Atribusyon at Atityud sa Ilocos Norte

Christine Joy C. Lim
Departamento ng Agham Panlipunan
Mariano Marcos State University

Maria Cecilia Gastardo-Conaco, PhD
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City

Abstrak

Sinuri ng pag-aaral ang mga atribusyon at atityud ng mga kalahok sa isang politikal na impormasyong natanggap. Gamit ang isang 2 x 2 between-subjects factorial design, tiningnan ang panimulang pagkiling sa mga taong pinanggalingan ng pangyayari  at sa mismong kilos na ginawa (Paunang Pagkiling sa Tao x Paunang Pagkiling sa Pangyayari). Animnapu’t tatlong (63) kalahok mula sa Ilocos Norte, 30 lalaki at 33 babae, na may katampatang edad na 19.97 na taon (SD = 1.91) ay itinalaga gamit ang random assignment sa apat na kondisyon. Gamit ang 7-puntong iskalang Likert, sinukat ang kanilang mga atityud sa taong nagpasimuno ng pangyayari at atityud sa mismong ikinilos ng taong sangkot. Bilang thought listing technique, pinagsulat din ang mga kalahok ng kanilang mga kuro-kuro upang malaman ang kanilang positibo o negatibo, at panloob (disposisyon) o panlabas (sitwasyon/paksa) na atribusyon sa mga pangyayari. Mula sa resulta, nakitang naiimpluwensyahan ng paunang pagkiling ang atityud at atribusyon sa impormasyong natatanggap ng isang tao. Ang pagiging kaaya-aya ng pangyayari ay nakaaapekto rin sa atityud ng personalidad na sangkot. Gayundin, ang atribusyon ng mga kalahok ay kadalasang nakatuon sa panlabas na kadahilanan, ngunit mas nagiging dahilan ang disposisyon ng personalidad na sangkot kung siya ay isang taong hindi nagugustuhan ng tagamasid. Patuloy ding tinalakay ng pag-aaral ang implikasyon nito sa larangan ng politika at sikolohiya.

Abstract

The study examines the attributional process, how people make sense of information received about people’s actions and mental states, which may be predictive of attitudes. Using a 2 x 2 between-subjects factorial design, initial source likability and initial outcome likability were manipulated as independent variables. Sixty-three participants, 30 males and 33 females, with a mean age of 19.97 years (SD = 1.91) were randomly assigned to 4 conditions. Using 7-point Likert scales, their attitude towards source and attitude towards outcome were measured. Thought listing technique was also used to analyze external (situational/entity) and internal (dispositional) attributions, together with their valences. Results show that initial likability influences the attitudes and attributions towards an information received by a person. The initial likability of the outcome affects the attitude towards the source. Furthermore, while attributions are often external, dispositional attributions are greater for the unliked source. The study also discusses the implications of the results on politics and psychology.

INTRODUKSIYON

Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon, mas napadali ang pagkalat ng impormasyon – ito man ay makatotohanan o may bahid ng kasinungalingan, patas man o may kinikilingan. Sa larangan ng politika, ang teknolohiyang ito ay maaaring magamit upang maghatid ng mga impormasyon tulad ng sa mainstream online news at sa nonconventional online platforms gaya ng blogs at websites ng mga politiko. Ayon kay Lee, Shah at McLeod (2012), ang mga ito ay nakaiimpluwensya sa pag-uugaling politikal, partikular ng mga kabataan. Ito ay maaaring nakababahala lalo sa paglaganap ng pekeng mga balita (Lazer, et al., 2018) na mahirap nang pabulaanan (Nyhan & Reifler, 2010). Sa kasalukuyang sitwasyon kung saan kabi-kabilang impormasyon ang inilalabas mula sa iba’t ibang politikalpolitikal na panig – tama man o mali, nais ng pag-aaral na malaman ang relasyon ng impormasyong nakakalap sa pang-unawa ng tagamasid.

Ayon kina Fiske at Taylor (2017), ang isang tao ay may kakayanang isaalang-alang at timbangin ang lahat ng salik sa isang impormasyong makakalap. Ngunit kadalasan, mayroon na kaagad panghuhusgang ginagawa ang tagamasid kung ang impormasyong sinuri ay sapat na sa kanya para maging katanggap-tanggap. Ang pagiging makatuwiran sa pag-iisip ay nakadepende sa kaniyang motibasyon at kakayahan. Sa isyung politikalpolitikal sa Pilipinas, may malaking ambag ang pamilya, paaralan, kapwa, at kultura sa kamalayan ng tagamasid na maaaring makaimpluwensya kung dumating ang pagkakataong may impormasyong politikalpolitikal na kailangan niyang suriin (Gastardo-Conaco, 2016). Ang isang tagamasid na maaaring nahubog na ng panlipunang sistema ay maaaaring may pansarili ng pagkiling bago pa man niya makita ang impormasyong ito. Bilang confirmatory bias, maaaring ang pagtasa ng tagamasid sa impormasyon ay may pagkiling na sa kaniyang naunang mga paniniwala o inaasahang dapat mangyari (Nickerson, 1998). Magkagayunman, nariyan din ang paniniwala ng tao na siya ay patas at makatotohanan sa kaniyang pagtasa sa mga pangyayari (Pronin, Gilovic, & Ross, 2004 na tinuran ni Fiske & Taylor, 2017).

Layunin ng Pag-aaral

Mula sa lahat ng mga ito, ninanais ng pag-aaral na suriin kung paano naaapektuhan ng paunang mga pagkiling ng isang tagamasid ang kaniyang pagkaunawa ng isang politikal na impormasyong natanggap sa pamamagitan ng pagtingin sa kaniyang atribusyon sa pangyayari at sa taong nagpasimuno nito, at sa kaniyang atityud sa pangyayaring naganap at sa taong nagpasimuno nito. Partikular na layunin ng pag-aaral ang malaman ang impluwensya ng paunang pagkiling sa sumusunod:

  • Atityud sa personalidad na sangkot
  • Atityud sa isinagawang kilos
  • Atribusyon tungkol sa isang pangyayari

 Inaasahang ang pag-aaral ay maaaring makatutulong sa patuloy na pag-unawa sa epekto ng mga balita at impormasyong mabilis nang makalap bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Maaari ring makita ang implikasyon ng mga impormasyong nakukuha natin sa ating ugaling politikal lalo sa ating pagproseso ng mga pangyayaring kinasasangkutan ng mga politikal na personalidad.

Konteksto ng Pag-aaral

Dahil ang isang tao ay bahagi ng isang sistemang panlipunan at maaaring mahubog ng pamilya, paaralan, kapwa, at kultura (Gastardo-Conaco, 2016), minabuting ituon ang pag-aaral na ito sa isang geo-politikal na konteksto. Sinikap na ang mga kalahok dito ay may parehong kultural na kamalayan at interes na kinikilingan. Ang lahat ng mga kalahok na ibinilang sa pag-aaral ay mag-aaral ng kursong Agrikultura mula sa Ilocos Norte.

Ang Ilocos Norte ay ang pinakahilagang probinsya ng Rehiyon I. Limitado lamang ang matatabang lupang maaaring pagtamnan dito kung kaya mas mahirap ang pag-araro at pagtatanim. Ang matinding klima at limitadong lupang sakahan dito ay isa sa nakikitang dahilan kung bakit kilala ang mga Ilokano bilang masikap (dela Cruz, 1989; Flor-Agbayani, 1978) at bilang nagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa lalo sa pamilya (Tagay at Ballesteros, 2016). Ang ganitong pagkakaisa ay makikita rin sa larangan ng politika mula pa sa kasaysayan kung saan maraming pag-aaklas laban sa mga Espanyol ang naitala gaya ng kina Diego at Gabriela Silang mula sa Dingras, Basi Revolt sa Piddig, at iba pang mga pagkilos na kinilalang mas mahirap gapiin kaysa suliraning dulot ni Limahong, Tayfusu, at mga Olandes (Rivera, 2014). Maging sa panahon ng pananakop ng Amerika, naging malaki ang ambag ng mga pagtutol na ginawa ng mga Ilokano, lalo ang mga gerilya (Sison, 1986). Sa ngayon, kilala ang Ilocos Norte kasama ng buong Rehiyon I bilang Solid North na may solidong boto sa panahon ng eleksyon (Pasion, 2016). Ilocos Norte ang probinsyang kinikilala bilang Marcos country dahil sa patuloy nitong pagsuportang politikal sa pamilyang Marcos, simula pa kay Mariano Marcos na napaigting noong panahon ni Ferdinand Marcos bilang pangulo ng Pilipinas at maging hanggang ngayon sa pagsuporta sa kaniyang anak na sina Bongbong Marcos at Imee Marcos (ABS-CBN News, 2013).  Si Imee Marcos ay patuloy na naihahalal bilang kongresista at gobernador sa panahon ng pagkalap ng datos para sa pag-aaral. Si Bongbong Marcos naman noong nakaraang halalan 2016 para pangalawang pangulo ay di-hamak na may malaking lamang na boto sa Ilocos Norte kung ikukumpara sa nanalong si Leni Robredo (Bueza, 2016). Kung isasama ang buong Rehiyon I, umabot ng 1.9 milyon ang lamang ng boto ni Bongbong Marcos kaysa kay Leni Robredo (Pasion, 2016). Kung kaya’t ang maliit na lamang sa pagkapanalo ni Leni Robredo ay tila hindi katanggap-tanggap para sa mga Ilokano lalo na’t sa panahon ng pangangalap ng datos para sa pag-aaral ay ipinaglalaban ni Bongbong Marcos na siya ay dinaya ni Leni Robredo.

Ang pagkakaroon ng magkakaparehong kursong Batsilyer ng Sining sa Pagsasaka  (Bachelor of Science in Agriculture)ng mga kalahok ay nagpapalagay ng pagkakaroon ng parehong interes na pinapangalagaan sa partikular na isyung agrikultural lalo’t ang mga kalahok ay nasa ikatlo at ika-apat na taon na ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang kanilang malinaw na pagkiling sa mga proyektong makatutulong sa agrikultura ay makikita sa paunang sarbey sa 32 Ilokanong may katampatang edad na 19.63 taon (SD = 1.70) sa pamamagitan ng convenience sampling, kung saan makikita sa pamamagitan ng paired samples t-test, t(31) = 8.56 na ang pangyayaring pabor sa sektor ng agrikultura (M = 6.44, SD = 1.29) ay mas kaaya-aya kaysa pangyayaring dehado ang sektor ng agrikultura (M = 2.59, SD = 1.90; p < .01).

Ang pag-aaral ay isinagawa sa mga kalahok na may pagkiling sa mga Marcos sa panahong kalaban ni Bongbong Marcos si Leni Robredo sa pagka-pangalawang pangulo ng Pilipinas, at may pagkiling sa pangangalaga ng interes ng agrikultural na sektor.

Mga Kaugnay na Babasahin

Impluwensiya ng Tao sa Atityud

Ang atityud sa taong nagpasimuno ng pangyayari at sa mismong inasal na kilos ang isa sa nais tukuyin ng pag-aaral. Pagdating sa atityud ng isang tao, nariyan ang ilang mga teorya gaya ng Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) na nagsasabing maaaring siyasatin ng tao ang mga katwirang ihinahain upang mabago ang isang atityud sa pamamagitan ng elaborative processing o maaaring gumamit lamang ng ibang sikolohikal na mekanismo gaya ng atribusyon, heuristics, papel sa lipunan, o damdamin. Ayon din naman sa Heuristic-Systematic Model (Eagly & Chaiken, 1993), mayroong sistematiko at hyuristikong paraan ng pagsusuri ng impormasyon at ang pagbabago ng atityuday maaaring nakasalalay sa abilidad at motibasyon ng tao. Para naman sa Parametric Unimodel (Kruglanski, Fishbach, Pierro, & Mannetti, 2004), ang mga impormasyong ito ay may mga batayan gaya ng kaugnayan, motibasyon, kapasidad ng pag-iisip at iba pa na siyang makaaapekto sa pag-ugnay ng kasalukuyang impormasyon sa dating mga paniniwala upang makabuo ng isang ebalwasyon. Bagaman may pagkakaiba ang mga teorya, pare-pareho nilang ipinapakitang maaaring magbago ang ebalwasyon at pananaw ng isang tao kahit na walang mapanuring pag-iisip na isinagawa. Mula sa mga pag-aaral, malalamang ang paunang pagkagusto sa taong sangkot sa pangyayari ay nakaaapekto sa atityud tungkol sa isang pangyayari. Nariyan ang tinatawag na halo effect (Wetzel, Wilson, & Kort, 1981) kung saan naaapektuhan ang pagtatasa sa isang pangyayari ng nakitang kabaitan ng taong sangkot. Kung ang taong sangkot ay nakitang kanais-nais, maaaring makita na agad na kanais-nais ang kaniyang sinasabi (Roskos-Woldsen & Fazio, 1992). Ayon din kay Chaiken at Eagly (1983), mas nagugustuhan na rin ang ginagawa ng isang tao kung siya ay nakitang kapani-paniwala. Nagiging mas positibo rin ang atityud ng mga tao para sa isang hindi kaaya-ayang posisyon kung ang naglahad nito ay kaaya-ayang tao (Wachtler & Counselman, 1981).

Kadalasang ang mga pag-aaral ay nakatuon sa tao bilang nakaiimpluwensya sa pagbabago ng atityud tungkol sa isang paksa ngunit hindi bilang isang attitude object o target ng mismong atityud. Gayunman, ang pananaw sa taong sangkot sa isang pangyayari ay malawak na nasiyasat sa panig ng atribusyon bilang disposisyunal na atribusyon (dispositional attributions).

Disposisyunal na Atribusyon

Ayon nga kay Gilbert at Malone (1995), hindi alintana ng tagamasid ang ginagawa ng ibang tao kung ikukumpara sa dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Maaaring ang tuon ng atribusyon ay mga panloob na kadahilanan gaya ng pagkatao, motibasyon at intensyon ng taong sangkot; maaari rin itong nakatuon sa panglabas na mga salik mula sa lipunan at sitwasyon (Heider, 1958 na tinuran ni Hamilton, 2005).  Bagama’t maaaring maging sistematiko at masusi ang pagsusuri sa impormasyon, nariyan ang posibilidad ng correspondence bias o pagkiling sa disposisyon ng isang tao bilang kadahilanan ng isang pangyayari kahit ito ay maaaring ipaliwanag ng mga salik mula sa sitwasyon (Gilbert & Malone, 1995). Isang patunay nito sa larangang politikal sa Pilipinas ay ang pag-aaral na ginawa ni Nalipay (2017) kung saan sinuri ang atribusyon ng mga kalahok sa posisyon ng mga tao tungkol sa RH Law. Nakitang tinataya ng mga kalahok na ang atityud ng mga taong sangkot ay mas katulad ng kanilang inilahad na posisyon kahit na lantarang ipinahayag na ito ay hindi isang boluntaryong pagpili mula sa kanilang panig.

Para kay Quattrone (1982), ang disposisyunal na atribusyon ay unang nagaganap at dito nakaangkla ang mga sitwasyunal na atribusyon. Kung kaya’t ang naunang atityud sa taong sangkot sa isang pangyayari ay maaaring makaimpluwensya sa proseso ng ebalwasyon ng pangyayaring ito. Maaaring sumunod na bigyang pansin sa pamamagitan ng mas intensiyonal  na pagsusuri naman ang iba pang mga salik gaya ng sitwasyon upang maiayos ang naunang awtomatikong disposisyunal na atribusyon (Gilbert, Pelham, & Krull, 1988).

Ayon kay Trope (1986), ang pagbibigay kadahilanan gamit ang disposisyon ng tao ay bunsod una ng awtomatikong proseso ng pagkilala sa pangyayari at sumunod ng malalimang pagsusuri. Ang mismong kilos, sitwasyon at iba pang mga salik ay awtomatikong nakikitang disposisyonal na kadahilanan. Pagkatapos nito, kung sisiyasatin ang sitwasyon at makitang ito ay nakakapigil pa para gawin ng taong sangkot ang isang kilos, mas tumitindi ang pagbunton ng pangyayari sa disposisyon ng tao. Kung ang sitwasyon naman ay nakatutulong para maisagawa ang kilos, nababawasan ang disposisyonal na atribusyon ng pangyayari. Ayon din kay Malle (2006), bilang isang self-serving bias, ang atribusyon ay nakakiling sa disposisyon ng gumawa nito kung negatibo ang pangyayari samantalang nakakiling naman sa disposisyon ng nagmamasid kung positibo ang pangyayari.

Atityud sa Pangyayari Dulot ng Atribusyon

Maliban sa disposisyunal na atribusyon, maaaring magbigay paliwanag din ang ang covariation model of attribution ni Kelley (1967 na tinuran ni McArthur, 1972; Kelley, 1973; Fiske & Taylor, 2017) sa kung paano mababago ang atityud sa isang pangyayari. Ang pagsang-ayon ng dalawang panig sa isang bagay ay nakapagbibigay ng mataas na antas ng consensus sa pangyayari. Ang informational consensus na dulot ng pagsang-ayon ng isang tagamasid sa taong hindi niya kasundo o kapareho (Goethals, 1976) ay maaari ring magdulot ng atribusyon sa pangyayari at lalong pagsang-ayon dito (Fiske & Taylor, 2017). Kung ang tagamasid ay hindi sumasang-ayon sa pangyayari, maaari niyang ituring ang kabilang panig na may pinapanigan bilang isang self-serving bias at naïve realism. Magkagayunman, para kina Petty, Fleming, Priester at Feinstein (2001) ang hindi pagkakatupad ng mga inaasahang kaganapan gaya ng hindi pagsang-ayon ng taong kasundo o kaya naman ay pagsang-ayon ng taong hindi kasundo, ay nagpapatindi ng tiwala ng tagamasid sa taong sangkot kung kaya’t ito ay may ambag pa rin sa pagbuo o paghubog ng atityud ng tagamasid para sa taong sangkot at maaari ring umigting ang positibong atityud sa mismong paksa.

Pagbuo ng aAtityud bilang Paunang Pagkiling

Ang atityud ng isang tao sa isang bagay ay maaaring base sa predisposisyon ng tao, sa kaniyang karanasan sa bagay na iyon, o mga ugnayan ng bagay na ito sa iba pang mga bagay kung saan may nauna nang atityud ang tagamasid (Eagly & Chaiken, 1998). Ayon sa Associative Propositional Evaluation na modelo nina Gawronski at Bodenhausen (2006), mayroong partikular na pattern o ugnayan sa ating alala na maaaring mapukaw depende sa mga nauna nang balangkas ng ugnayan sa ating alala at partikular na pangkat ng stimuli na mararanasan ng tao. Ang pagkakaiba ng ebalwasyon ay maaaring representasyon ng pagkakaiba sa napukaw na pattern ng ugnayan sa alaala sa loob ng isang sitwasyon. Ayon kay Tajfel at Turner (2001) sa kanilang Social Identity Theory, isa sa mga paraan ng tao na pag-aayos ng mga impormasyong galing sa ating kapaligiran at lipunan ay ang social categorization kung saan maaaring makita ang isang tao bilang nasa grupo kung saan nabibilang ang tagamasid o sa ibang grupo. Kung nakikita siya ng tagamasid bilang bahagi ng kabilang grupo at matingkad para sa tagamasid ang kaniyang sariling pagkakilanlan sa grupong kinabibilangan, magkakaroon ng ingroup favoritism at nagkakaroon ng diskriminasyon at mas nagiging positibo ang sarili kung ihahambing sa iba na miyembro ang kabilang grupo.

Sa kontekstong Pilipino at sa partikular na interes ng pag-aaral na ito, isa sa mga maaaring mapukaw na ugnayan sa alaala ay ang uri ng relasyon na mayroon ang tagamasid sa taong sangkot sa isang pangyayari – kung siya ba ay Hindi Ibang Tao o Ibang Tao (Yacat, 2017). Kung ang taong sangkot ay itinuturing na Hindi Ibang Tao – anumang uri ng paglabag ang kaniyang ginawa, patuloy pa ring magiging katanggap-tanggap sa tagamasid na ipagpatuloy ang relasyon sa kanya kaysa kung ito ay ginawa ng Ibang Tao.  Gayundin naman, ang pagkahubog ng kamalayang politikal ng mga Pilipino ay maaaring naiimpluwensiyahan ng kaniyang karanasan sa pamilya, paaralan, kapwa, at kulturang kinabibilangan (Gastardo-Conaco, 2016).

Batay sa mga nakalap na naunang pag-aaral, matingkad ang papel ng taong tagamasid at taong bahagi ng impormasyong matatanggap. Mula rito, nais pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang pag-aaral ang papel ng taong sangkot sa isang impormasyon sa pagbabago ng atityud ng tagamasid at mga atribusyong kaugnay nito.

Mga Hipotesis ng Pag-aaral

Base sa mga naunang pag-aaral, ang mga paunang pagkiling ng isang tagamasid ay maaaring makaapekto sa kaniyang mga atityud at atribusyon.

Atityud sa Taong Kumilos

Tinatayang may main effects ang Pagkiling sa Tao at Pagkiling sa Pangyayari kung saan ang kaaya-ayang personalidad (Gustong Tao) ay mas positibo ang atityud sa kanya at ang kaaaya-ayang pangyayari (Gustong Pangyayari) ay magdudulot ng mas positibong atityud sa taong nagpasimuno nito.

Inaasahan ding magkaroon ng interaction effect kung saan ang pagkagusto sa taong sangkot ay maaaring maapektuhan ng pagkagusto sa pagkilos kung kaya’t mas positibo ang atityud sa taong kaayaya kung siya ay pasimuno ng kaaya-ayang pangyayari (Gustong Tao, Gustong Pangyayari) kung ihahambing sa kung siya ay sangkot sa di-kaaya-ayang pangyayari (Gustong Tao, Di-gustong Pangyayari).

Atityud sa Pagkilos

Inaasahang may main effects ang Pagkiling sa Tao at Pagkiling sa Pangyayari kung saan ang kaaya-ayang personalidad (Gustong Tao) ay magdudulot ng mas positibong atityud sa isang pagkilos. Mas positibo rin ang atityud sa pagkilos kung nauna na itong nakikita bilang kaaya-aya (Gustong Pangyayari).

Inaasahan ding magkaroon ng interaction effect kung saan ang pagkagusto sa pagkilos ay maaaring maapektuhan ng pagkagusto sa tao kung kaya’t mas positibo ang atityud sa kaaya-ayang pagkilos kung ito ay ginawa ng taong kaaya-aya (Gustong Tao, Gustong Pangyayari) kung ihahambing sa kung ito ay ginawa ng isang di-kaaya-ayang tao (Di-gustong Tao, Gustong Pangyayari).

Atribusyon

Ang karamihan ng pag-aaral na nabanggit ay tumutukoy sa inklinasyong magkaroon ng disposisyunal na atribusyon sa isang pangyayari kung kaya maaaring mapagtuunan ang atribusyon sa personalidad na sangkot. Ngunit dahil sa kalikasan ng pag-aaral kung saan ang mga kalahok ay binigyan ng pagkakataong intensiyonal at masusing masuri ang mga ihinaing stimuli, maaaring isinaalang-alang na ng mga kalahok ang mismong paksa at sitwasyon ng pangyayari. Inaasahan din namang iba ang magiging kahihinatnan ng pagkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng paggawa ng kaaya-ayang bagay ng isang di-kaaya-ayang tao (Di-gustong Tao, Gustong Pangyayari) at hindi gustong pagkilos ng isang kaaya-ayang tao (Gustong Tao, Di-gustong Pangyayari) bagaman ang tiyak na tunguhin nito ay hindi malinaw mula sa mga naunang pag-aaral. Dahil dito, naging bukas ang kasalukuyang pag-aaral sa kung ano ang kasasapitan sa uri ng atribusyon para sa mga kondisyong nabanggit. Tinataya namang mas positibo ang mga disposisyunal na atribusyon para sa taong kaaya-aya (Gustong Tao) kung ihahambing sa disposisyunal na atribusyon para sa taong di-kanais-nais sa kalahok (Di-gustong Tao). Maging ang positibong epekto ng pagiging kanais-nais ng pangyayari sa pagkapositibo ng sitwasyonal na atribusyon ay pinalagay na mangyayari.

METODO

Disenyo ng Pananaliksik

Isang 2 x 2 between-subjects factorial design na may 4 na kondisyon ang ginamit sa pananaliksik. Ang Paunang Pagkiling sa Tao (Gustong Tao, Di-gustong Tao) at ang Paunang Pagkiling sa Pangyayari (Gustong Pangyayari, Di-gustong Pangyayari) ang pinaghalinhinan; pagkatapos ay siniyasat ang atityud sa taong nagpasimuno (Atityud sa Kumilos), Atityud sa Pagkilos, Uri ng Atribusyon, Positibong Atribusyong Disposisyunal, at Positibong Atribusyong Sitwasyonal.

Mga Kalahok

Animnapu’t tatlong (63) mag-aaral ng BS Pagsasaka ng isang pamantasan sa Ilocos Norte, edad 18 hanggang 28 at may katampatang edad na 19.97 (SD = 1.91), ang boluntaryong lumahok sa pag-aaral. Tatlumpung (30) kalalakihan at 33 kababaihan ang sumailalim sa isa sa apat na kondisyon gamit ang random assignment. Walang nakitang significant effects ang edad at kasarian sa lahat ng kondisyon.

Variables

Independent variables. Ang paunang pagkiling sa tao at paunang pagkiling sa pangyayari ang dalawang variables na siyang minanipula.

Para sa Paunang Pagkiling sa Tao, dalawang kilalang personalidad, si Imee Marcos para sa kanais-nais (Gustong Tao) at si Leni Robredo para sa di-kanais-nais (Di-gustong Tao) ang ginamit para manipulahin ang pagkiling ng mga kalahok sa taong pasimuno ng pangyayari. Sa pagpili ng mga kilalang personalidad, isinaalang-alang ang kultural at politikal na interes ng mga kalahok ayon sa namamayaning isyung politikal sa panahon ng pagkalap ng datos. Minarapat ding parehong babae ang gamitin upang hindi maging confounding variable ang kasarian. Ang paunang pagkagusto sa kanila ay nakuha mula sa online sarbey ng 32 Ilokano, 12 lalaki at 20 babae na may katampatang edad na 19.63 taon (SD = 1.70) na nakuha sa pamamagitan ng convenience sampling. Sa 7-puntong iskalang Likert kung saan ang 7 ang pinaka-kanais-nais, nakakuha si Imee Marcos ng katampatang puntos na 6.03 (SD = 1.20) samantalang si Leni Robredo ay may katampatang puntos na 2.44 (SD = 1.50). Gamit ang t-test, ang t(31)= 3.59 na pagkakaiba sa kanilang puntos ay may significant difference sa p < .01 na antas.

Bilang manipulasyon ng Paunang Pagkiling sa Pangyayari, ang mga kalahok ay pinakitaan ng dalawang klase ng impormasyon: isang kanais-nais na pangyayari kung saan ang personalidad ay naglaan ng pondo para sa libreng pag-aaral ng mga mag-aaral ng agrikultura (Gustong Pangyayari) samantalang isang di-kanais-nais na pangyayari kung saan tinanggalan ng personalidad ang pondo ng agrikultura (Di-gustong Pangyayari). Ang paggamit ng naturang manipulasyon ay iniangkop sa pangkalahatang interes na mayroon ang mga kalahok base sa kanilang kursong kinukuha sa kolehiyo. Ang pagkakaiba ng katampatang puntos na 6.44 (SD = 1.29) at 2.59 (SD = 1.90) gamit ang paired samples t-test, t(31) = 8.61 sa pagkagusto sa dalawang pangyayari ay makabuluhan sa p < .01 na antas.

Dependent variables. Upang masukat ang kanilang atityud,  nagpasagot sa kanila ng 7-puntong Iskalang Likert kung saan sinukat kung positibo (7) o negatibo (1) ang kanilang Atityud sa Kumilos at kanilang Atityud sa Pagkilos. Para sa Atityud sa Pagkilos, ito ay binubuo ng apat na aytem (mabuti-masama, matalino-di matalinong desisyon, sang-ayon – di-sang-ayon, gusto- di-gusto) kung saan mayroong natamong Cronbach’s alpha na 0.97. Ang panukat naman ng Atityud sa Kumilos para sa taong sangkot ay binubuo ng tatlong aytem (mabuti – masama, sang-ayon – di-sang-ayon, gusto – di-gusto) at mayroong Cronbach’s alpha na 0.96.

Para naman makuha ang kanilang atribusyon sa pangyayari, ginamit ang thought listing technique (Cacioppo, von Hippel, & Ernst, 1997)kung saan pinalista sa mga kalahok ang kanilang mga kuro-kuro tungkol sa impormasyong natanggap.

Pagsusuri ng Datos

Ginamit ang two-way Analysis of Variance (ANOVA) upang makita ang epekto ng dalawang manipulasyon (Paunang Pagkiling sa Tao, Paunang Pagkiling sa Pangyayari) sa Atityud sa Kumilos at Atityud sa Pagkilos.

Bilang pagsusuri ng atribusyon,  ang mga kuro-kurong nakalap mula sa thought-listing technique ay sinipi ng dalawang magkaibang  tagatasa kung may kinalaman sa paksa o wala. Ang may kinalaman sa paksa ay siniyasat ang uri ng atribusyon – kung atribusyong panloob (disposisyunal) o atribusyong panlabas (sitwasyon o paksa). Para sa bawat kalahok, ang proporsiyon ng dami ng disposisyunal na atribusyon sa dami ng atribusyong may kinalaman sa paksa ang siyang puntos para sa Uri ng Atribusyon kung saan ang mas mataas na puntos ay nagpapahiwatig ng mas mataas na proporsiyon ng Disposisyunal na Atribusyon. Pagkatapos nito ay sinuri ang pagkapositibo ng disposisyunal at sitwasiyonal na atribusyon. Para sa bawat kalahok, ang proporsiyon ng positibong disposisyunal na atribusyon sa kabuuang dami ng atribusyong may kinalaman sa paksa ang puntos para sa Positibong Atribusyong Disposisyunal. Ang proporsyon ng positibong sitwasiyonal na atribusyon sa kabuuang dami ng atribusyong kaugnay ng paksa ang puntos para sa Positibong Atribusyong Sitwasyunal. Gamit muli ang two-way ANOVA, tinignan ang epekto ng dalawang manipulasyon sa Disposisyunal na Atribusyon, Positibong Atribusyong Disposisyunal at Positibong Atribusyong Sitwasyunal.

Pamamaraan

Ang mga kalahok ay nasa nakatalagang mga computer station na nakabukas na sa Google Forms kung saan nakalapat ang presentasyon ng mga variables. Ipinagbigay alam sa mga kalahok na sila ay makikibahagi sa isang pag-aaral tungkol sa panlipunang kamalayan at mapanuring pag-iisip. Pagkatapos sumang-ayong makilahok at ipasok ang kanilang consent number, sinuri ang kanilang paunang pagkiling sa parehong paksang bahagi ng pag-aaral sa pamamagitan ng 7-puntong Iskalang Likert ng pagkapositibo (7) o pagkanegatibo (1) ng kanilang kagustuhan ukol sa pagkakaroong ng scholarship o pagkaltas ng badyet para sa agrikultura. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang isang balita na tila nalathala online tatlong linggo bago isinagawa ang eksperimento. Sa pamamagitan ng paglilista ng kanilang mga kuro-kuro ay tinignan ang kanilang reaksiyon sa personalidad at sa kilos na may kinalaman sa balita. Sinukat din ang pagkapositibo at pagkanegatibo ng kanilang mga pagpapalagay sa personalidad at sa kilos. Sinuri rin ang kanilang pagka-unawa sa binasa, antas ng pagkagambala, at ebalwasyon sa kabuluhan ng balita. Sa huli ay ipinaliwanag ang buong proseso, ang kawalang katotohanan ng balitang ipinakita, at totoong layunin ng buong pananaliksik, kasama rin ang pagsuri kung may negatibong epekto ba ang buong eksperimento sa kalahok. Sila ay binigyan ng meryenda bilang pagkilala sa paglahok. Ang buong proseso ay tumagal ng hindi lalampas sa 30 minuto.

Mga Isinaalang-alang na Isyung Etikal

Sa buong proseso ng pananaliksik, binigyang tuon ang kapakanan ng mga kalahok. Siniguradong buong kusa silang nakibahagi sa pag-aaral mula sa pagkalap ng mga kalahok, paghingi ng pahintulot na makibahagi sa simula ng eksperimento, at sa muling paghingi ng pahintulot sa mga kalahok na maisali ang kanilang mga datos sa pagsusuri pagkatapos na maipaliwanag nang maayos ang buong layunin sa katapusan ng eksperimento. Tiniyak na kumpidensiyal ang mga datos at tanging numero lamang at hindi pangalan ang inilagay na kanilang pagkakilanlan. Sinuri rin at nakitang walang negatibong epekto ang buong proseso sa mga kalahok. Ang buong pag-aaral ay aprubado ng ethics board ng pamantasan kung saan ito ginanap.

KINASAPITAN

Mula sa mga datos, makikita sa Hanayan 1 hanggang 5 ang mga katampatang puntos at standard deviations sa bawat kondisyong inilatag. Hindi alintana ang pangyayari, gamit ang independent samples t-test, ang pagkagusto kay Imee Marcos (Gustong Tao) ay higit (M = 5.10, SD = 1.83) kaysa kay Leni Robredo (Di-gustong Tao) (M = 3.72, SD = 2.05) na may t(61) = 2.81, p < .01, d = .71. Sa isang banda naman, kung hindi rin titignan kung sino ang sangkot, ang pagkagusto sa pangyayaring naganap ay malinaw ang pagkakaiba, t(61) = 7.12, p < .01, d = 1.78, kung saan ang pagbibigay ng scholarship sa mag-aaral ng agrikultura ay nakikitang mas positibo (M = 5.91, SD = 1.22) kung ihahambing sa pagkaltas ng badyet sa sektor ng agrikultura (M = 3.19, SD = 1.76).

Atityud sa Pagkilos

Mayroong significant main effect ang Paunang Pagkiling sa Pangyayari sa Atityud sa Pagkilos, F(1, 59) = 51.99, p < .001, ŋ2 = .45 ngunit wala para sa Paunang Pagkiling sa Tao. Malinaw na mas positibo ang atityud ng mga kalahok sa pagkakaloob ng scholarship para sa kagaya nilang mag-aaral sa agrikultura kaysa bawasan ang badyet para sa agrikultura, sino man ang magpasimuno nito – si Marcos man o si Robredo. Tignan ang Hanayan 6 para sa mga detalye ng resulta.

Atityud sa Kumilos

Parehong may significant main effect ang Paunang Pagkiling sa Pangyayari, F(1, 59) = 28.32, p < .01, ŋ2 = .29 at Paunang Pagkiling sa Tao, F(1, 59) = 11.87, p = .001, ŋ2 = .12) sa Atityud sa Kumilos. Malaki ang impluwensiya ng pagiging kaaya-aya ng pangyayari upang maging mas positibo ang pagtingin sa personalidad na sangkot dito. Tignan ang Hanayan 7 para sa mga detalye ng resulta.

Mga Atribusyon

Sa pagsusuri sa mga kuro-kuro ng mga kalahok, 93.24% sa mga ito ay may kinalaman sa paksang inilahad sa kanila. Sa pangkalahatan, mas marami ang kanilang panlabas kaysa panloob na atribusyon. Wala namang epekto ang Pagkiling sa Tao at Pagkiling sa Pangyayari sa dami ng makabuluhang atribusyon at uri ng atribusyon. Maaaring tignan ang Hanayan 8 hanggang 10 para sa detalye ng resulta.

Uri ng Atribusyon. May makabuluhan at katamtamang epekto ang Pagkiling sa Tao sa Disposisyunal na Atribusyon (F(1,59) = 6.52, p = .01, ŋ2 = .10). Ayon sa resulta, mas disposisyunal ang atribusyon kay Robredo (Di-gustong Tao) kaysa kay Marcos (Gustong Tao) sa anumang pangyayari.

Pagkapositibo ng Atribusyong Disposisyunal. May makabuluhan at katamtamang epekto ang Pagkiling sa Pangyayari sa Positibong Atribusyong Disposisyunal (F(1,59) = 5.62, p = .02, ŋ2 = .09). Ibig sabihin mas nagiging positibo ang pagkakilala kay Marcos o kay Robredo kung siya ay gumawa ng isang kanais-nais na bagay. Samakatuwid para kay Marcos, kahit na kadalasang sitwasiyonal ang atribusyon sa pangyayaring kinasasangkutan niya, patuloy pa ring naiuugnay sa kaniyang disposisyon ang paggawa ng kanais-nais na bagay.

Pagkapositibo ng Atribusyong Sitwasiyonal. Makabuluhan at malaki ang epekto ng Pagkiling sa Pangyayari sa Positibong Atribusyong Sitwasiyonal (F(1,59) = 54.41, p < .01, ŋ2 = .48). Sinuman ang personalidad, ang mga atribusyon sa sitwasyon ay mas positibo kung kaaya-aya ang pangyayari para sa tagamasid.

PAGTALAKAY

Alinsunod sa hipotesis, nakitaan ng main effects ang mga paunang pagkiling sa atityud at atribusyon. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi nakakita ng mga interaction effect sa resulta ng mga nakalap na datos. Kung kaya’t hindi nakasalalay ang epekto ng paunang pagkiling sa tao sa epekto ng paunang pagkiling sa pangyayari upang mabago ang atityud sa kumilos o sa mismong pagkilos. Sa kabuuan, kung ang isang tagamasid ay mabigyan ng impormasyon, maaari siyang magkaroon ng ebalwasyon sa taong sangkot at sa mismong pangyayari. Bagaman may pagbabago sa resultang atityud sa personalidad dahil sa kaniyang ginawa, nananatili pa ring matingkad ang unang pagkiling ng tagamasid sa kung sino ang mas kaniyang pinapaboran sa kabuuan. Samakatuwid, nakitang malaking bahagi ng ebalwasyon ng isang tao sa isang impormasyon ang kaniyang paunang pagkiling sa kung ano ang kanais-nais o hindi para sa kanya. Tila malaking bahagi nito ay sa kung paano ipinapaliwanag ng tagamasid ang isang sitwasyong kinakasangkutan ng personalidad na kinikilingan alinsunod sa mga pag-aaral ni Gilbert at Malone (1995) at Nalipay (2017) tungkol sa correspondence bias. Bagaman binigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na suriing mabuti ang balita, nariyan pa din ang hyuristikong pagkilatis – batid man nila ito o hindi, alinsunod sa mga teorya tungkol sa pagproseso at pagbuo ng atityud (Eagly & Chaiken, 1993; Petty & Cacioppo, 1986; Kruglanski atbp., 2004).

Ipinapahiwatig din ng resulta na ang paunang pagkiling sa tao ay nakaiimpluwensya sa kaniyang atribusyon o pagpapaliwanag kung bakit nangyari ang isang bagay. Anuman ang ginawa, kung ito ay ginawa ng taong hindi nagugustuhan ng tagamasid, mas malamang na idahilan niya ang disposisyon ng taong sangkot kung bakit nangyari ang isang sitwasyon kaysa kung ginawa ito ng nagugustuhang personalidad. Kung ito ay isang balita, masasabing mas ginagamit niya ang impormasyong ito upang kilatisin ang taong hindi niya gusto. Sa kabilang dako naman, bagaman kadalasang panlabas ang atribusyon para sa taong nagugustuhan ng tagamasid, nariyan pa ring mas nagiging kaaya-aya ang nagugustuhang personalidad kapag may ginagawa siyang maganda.

Ang mga resultang nabanggit ay maaaring maipaliwanag ng magkakaibang teorya sa social cognition. Kabilang dito ang pagtingin sa disposisyunal na atribusyon bilang awtomatikong pangyayari (hal. Gilbert, Pelham at Krull, 1988; Quattrone, 1982; Trope, 1986). Ayon kay Gawronski at Bodenhausen (2006), ang pagkakaroon ng kilalang personalidad na kagaya ng ginamit nina Dasgupta at Greenwald (2001) ay agarang pumupukaw na ng magkaibang magkakaugnay na alaala ng tao.

Mula sa nabanggit, maaaring tignan din kung ano-anong mekanismo o awtomatikong kategorya ang napupukaw sa tuwing may impormasyong matatanggap tungkol sa isang kilalang personalidad. Nariyan ang ilang biases na inihahain ng iba’t ibang mga teorya o modelo gaya ng self-serving bias (Fiske at Taylor, 2017) kung saan ang pansariling interes ang unang inaalala at binibigyang halaga, confirmatory bias (Nickerson, 1998) kung saan ang unang mga panininiwala ang siyang pinapanigan, ingroup favoritism (Tajfel at Turner, 2001) kung saan unang napupukaw ang grupong kinabibilangan ng personalidad at ang pagpanig ay batay sa pansariling grupong kinabibilangan, o kaya naman ay HIT bias (Yacat, 2017) kung saan ang relasyong mayroon ang tagamasid sa personalidad na sangkot ang siyang isinasaalang-alang. Ito ay ilan sa mga maaaring bigyang tuon pa sa mga susunod na pag-aaral.

PAGLALAGOM

Mula sa pag-aaral, maaaring makita kung paano ang isang tao ay gumagawa ng ebalwasyon sa isang natanggap na impormasyon. Sa pagsusuri ng isang balita, nariyang isinasaalang-alang ang taong kumikilos at ang mismong isinigawang kilos ngunit ang pagkilatis na ito ay nakabase na rin sa mga paunang pagkiling ng nakatanggap ng impormasyon. Kung kaya’t sa pagkalat ng impormasyon – totoo man o hindi, at sa gitna ng mga makabagong teknolohikal na instrumento para sa mas malawak at mabilisang paglaganap nito – maiging isaalang-alang ang mga paunang pagkiling ng taong makatatanggap ng impormasyon.

Sa konteksto ng kasalukuyang politika kung saan ang mga maling balita ay ginagamit upang pasinayaan o bigyang bahid ang imahe ng isang personalidad, ipinapahiwatig ng pag-aaral na ito na ang pagkiling sa personalidad na sangkot ay may ambag sa ebalwasyon ng balitang matatanggap. Mali man ang balita o hindi, at maganda man ito o hindi, ito ay makaaapekto higit sa personalidad na hindi nagugustuhan ng tagamasid. Bagaman maaari pa ring magbago ang atityud ng tagatanggap ng balita para sa personalidad na kaniyang nagugustuhan, nariyang mas mabibigyang atensiyon pa rin ng tagamasid ang mga kaganapan sa paligid upang bigyang dahilan kung anuman ang ginawa ng kinikilingang personalidad – kaaya-aya man ang kilos o hindi.

Limitasyon

Isa sa nakikitang limitasyon ng pag-aaral ay ang hindi pagkakaroon ng mga neutral na kondisyon kung saan walang malinaw na paunang kinikilingan ang mga kalahok. Sa mga susunod na pag-aaral, makikitang makatutulong ito – kasama ng pag-alam sa mekanismo ng ebalwasyon – upang mas mabigyang linaw kung paano nabubuo ang atityud para sa mga personalidad at pangyayaring wala pang tuwirang posisyon ang tagamasid. Ang pagkakaroon din ng pagkakataong makakuha pa ng mas malawak na sampol ay nakikitang makabubuti upang mas masaklaw ang kapakinabangan ng pag-aaral sa kasalukuyang larangan ng sikolihiya at politika.

Mga Sanggunian

Bueza, M. (2016). How regions voted for Robredo, Marcos in 2016 VP Race. Retrieved March 4, 2019, from Rappler: <https://bit.ly/3ifVUAE>

Cacioppo, J. T., von Hippel, W., & Ernst, J. M. (1997). Mapping Cognitive Structures and Processes through Verbal Content: The Thought-listing Technique. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(6), 928-940. doi:10.1037/0022-006X.65.6.928

Chaiken, S. & Eagly, A. (1983). Communication Modality as a Determinant of Persuasion: The role of Communicator Salience. Attitudes and Social Cognition, 241-256.

Dasgupta, N., & Greenwald, A. G. (2001). On the Malleability of Automatic Attitudes: Combating Automatic Prejudice with Images of Admired and Disliked Individuals. Journalof Personality and Social Psychology, 81(5), 800-814. doi:10.1037//0022-3514 81.5.800

Dela Cruz, A. (1989). Agricultural beliefs and Practices of the Ilocanos. Norteniana Library. Batac City: Mariano Marcos State University.

Eagly, A., & Chaiken, S. (1998). Attitude Structure and Function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (4th ed., pp. 269 – 322). New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Eagly, A., & Chaiken, S. (1993). Elaboration Likelihood Model and Heuristic-Systematic Processing Model. In The Psychology of Attitudes. Orlando, FL: arcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Fiske, S., & Taylor, S. (2017). Cognitive Structures of Attitudes. Sa Social Cognition: From Brains to Culture (pp. 332-365). UK: SAGE Publications.

Flor-Agbayani, V. (1978). Tradition and Culture as Expressed in Folk and Fine Arts in the Ilocano Region. Norteniana Library. Batac City: Mariano Marcos State University.  

Gastardo-Conaco, M. C. (2016). Political Socialization in the Philippines: Learning about Democracy. In F. B. Miranda (Ed.), Chasing the Wind: Assessing Philippine Democracy (2nd ed., pp. 227-245). Quezon City: CHRP, UNDP.

Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2006). Associative and Propositional Processes in Evaluation: An Integrative Review of Implicit and Explicit Attitude Change. Psychological Bulletin, 132(5), 692-731. doi:10.1037/0033-2909.132.5.692

Gilbert, D. T., Pelham, B. W., & Krull, D. S. (1988). On Cognitive Busyness When Person Perceivers Meet Persons Perceived. Journal of Personality and Social Psychology, 733-740.

Hamilton, D. (2005). Social Cognition: Key Readings. NY: Psychology Press, 288-298.

Kelley, H. H. (1973). The Process of Causal Attribution. American Psychologist, 28(2), 107-128. doi:10.1037/h0034225

Kruglanski, A. W., Fisbach, H-P E., Pierro, A., & Mannetti, L. (2004). The parametric unimodel as a theory of persuasion. Pp. 399-422 sa Haddock, G. & Maio, G.R. (eds.) Contemporary Perspectives on the Psychology of Attitudes. New York: Psychology Press.

Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., . . . Zittrain, J. L. (2018, March 9). The science of fake news. Science, 359(6380), 1094-1096. doi:10.1126/science.aao2998

Lee, N.-J., Shah, D. V., & McLeod, J. M. (2012). Processes of Political Socialization: A Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement. Communication Research, 40(669). doi:10.1177/0093650212436712

Malle, B. F.(2006). Actor-observer asymmetry in attribution: a surprising meta-analysis. Psychological Bulletin, 895-919.

McArthur, L. A. (1972). The How and What of Why: some determinants and consequences of causal attribution. Journal of Personality and Social Psychology, 171-193.

Nalipay, M. N. (2017). Correspondence Bias in the Attribution of Political Attitudes (A Replication of Jones and Harris’s (1967) Experiment on Correspondence Bias. Philippine Journal of Psychology, 140-158.

News, A.-C. (2013, May 14). Ilocos Norte Remains ‘Marcos Country’. Retrieved from ABS-CBN News: <https://bit.ly/35iRVjh>

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220. doi:10.1037/1089-2680.2.2175

Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions. Political Behavior, 32(2), 303-330. doi:10.1007/s11109-010-9112-2

Pasion, P. (2016, May 27). Marcos leads with votes from Ilocano, vote-rich areas. Retrieved from Rappler: <https://bit.ly/32bg2yn>

Petty, R., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Psychology, 123-204.

Petty, R., Fleming, M., Priester, J. R., & Feinstein, A. H. (2001). Individual versus group interest violatio: surprise as a determinant of argument scrutiny and persuasion. Social Cognition, 418-442.

Quattrone, G. A. (1982). Overattribution and Unit Formation: When Behavior Engulfs the Person. Journal of Personality and Social Psychology, 593 – 607.

Rivera, L. K. (2014). Kasaysayan ng Batac: Isang Bayan sa Ilocos. Masteradong Tesis. Quezon City: Unibersidad ng Pilipinas.

Roskos-Ewoldsen, D. R., & Fazio, R. H. (1992). On the Orienting Value of Attitudes: Attitude Accessibility as a Determinant of an Object’s Attraction of Visual Attention. Journal of Personality and Social Psychology, 198-211.

Sison, J. M. (1986, July 2). My Ancestors in the Revolution. National Midweek, 1(28). Jose Maria Sison. Retrieved April 2, 2019, from National Midweek: <https://bit.ly/339XrC5>

Tagay, A. A. and Ballesteros, L. (2016). Ilocano Familism in the Chichacorn Industry in Paoay, Ilocos Norte, Philippines. Humanities and Social Sciences Review. 4(1), 27-40.

Tajfel, H., & Turner, J. (2001). An integrative theory of intergroup conflict. In M. A. Hogg & D. Abrams (Eds.), Key readings in social psychology. Intergroup relations: Essential readings (pp. 94-109). New York, NY, US: Psychology Press.

Wachtler, J., & Counselman, E. (1981). When increasing liking decreases opinion change: an attributional analysis of attractiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 386-395.

Wetzel, C. G., Wilson, T. D., & Kort, J. (1981). The Halo Effect Revisited: Forewarned Is Not Forearmed. Journal of Experimental Social Psychology, 427-429.

Yacat, J. A. (2017). Walang Pakikisama o Walang Kapwa Tao?: Isang Sikolohikal na Pagsusuri sa Tindi ng Paglabag at Ugnayan sa Relasyong Panlipunan. Diwa, 5, 1-22.

Apendiks 1. Laman ng Balita para sa Kondisyong Gustong Tao, Gustong Pangyayari

Governor Imee Marcos awards agriculture scholarships to students
By Flori Maximo-Abrantes

Governor Imee Marcos announced on Monday that her office is allotting budget for agriculture scholarships to benefit children of farmers in her province of Ilocos Norte.

The funds were donated by local business organizations who want to boost the economy of the province through agriculture.

“It was Ilocos Norte’s third national rice achiever award last year that spurred our local businessmen to think of ways to further improve our agricultural sector,” the Governor stated.

Marcos said that making education available to children of small farmers, especially those inclined to study more modern and sustainable methods of agriculture, will not only give hope to their families with a promise of a better future, but it will also benefit the agriculture sector in the long run. Better quality and more quantity of produce will also be a good boost to the local economy.

“We brainstormed a lot of projects,” Marcos stated. “But we all decided that this will put the funds to its best use.” Marcos further said that her office is currently drafting the details of the scholarship and is hoping that everything will be finalized before this coming school year.

Apendiks 2.  Laman ng Balita para sa Kondisyong Gustong Tao, Di-Gustong Pangyayari

Governor Imee Marcos awards agriculture scholarships to students
By Flori Maximo-Abrantes

Governor Imee Marcos announced on Monday that her office is allotting budget for agriculture scholarships to benefit children of farmers in her province of Ilocos Norte.

The funds were donated by local business organizations who want to boost the economy of the province through agriculture.

“It was Ilocos Norte’s third national rice achiever award last year that spurred our local businessmen to think of ways to further improve our agricultural sector,” the Governor stated.

Marcos said that making education available to children of small farmers, especially those inclined to study more modern and sustainable methods of agriculture, will not only give hope to their families with a promise of a better future, but it will also benefit the agriculture sector in the long run. Better quality and more quantity of produce will also be a good boost to the local economy.

“We brainstormed a lot of projects,” Marcos stated. “But we all decided that this will put the funds to its best use.” Marcos further said that her office is currently drafting the details of the scholarship and is hoping that everything will be finalized before this coming school year.

Apendiks 3. Laman ng Balita para sa Kondisyong Di-Gustong Tao, Gustong Pangyayari

Robredo allots budget for agriculture scholarships to children of Northern Luzon farmers
By Flori Maximo-Abrantes

Vice President Leni Robredo announced on Monday that her office is allotting budget for agriculture scholarships to benefit children of farmers from Northern Luzon. As part of the Angat Buhay, an antipoverty program which is aimed at improving the quality of life of Filipino families, the Office of the Vice President received an additional P3.5 million from various business entities, domestic and foreign nongovernment organizations (NGOs), and international aid organizations.

“Aside from the urban poor, we also need to target our country’s food producers like small farmers,” explained Robredo. “Making education available to their children, especially those inclined to study more modern and sustainable methods of agriculture, will not only give hope to their families with a promise of a better future, but it will also benefit our agriculture sector in the long run. This is basically a win-win situation for everyone.”

Robredo further stated that her office is currently drafting the details of the scholarships which will be turned over to local government units for implementation. The project will initially focus on students from Ilocos, Nueva Ecija, and Cagayan with plans of inclusion of other provinces with more funding. She is hoping that everything will be finalized before this coming school year.

The vice President is no stranger to causes of farmers. She, as then Camarines Sur representative Leni Robredo, was one of the key figures in helping the Higaonan farmers from Sumilao, Bukidnon province win their 20-year land rights struggle’.

Apendiks 4. Laman ng Balita para sa Kondisyong Di-Gustong Tao, Di-Gustong Pangyayari

Robredo: No budget for agriculture
By Flori Maximo-Abrantes

Vice President Leni Robredo announced on Tuesday that the budget they acquired for the current year 2017 will not allow programs dedicated to agriculture to push through.

“It is regretful but there is simply no room for a lot of projects with the budget we acquired,” stated Robredo. “Although we received a significant amount of financial assistance from private entities such as local and foreign non-government organizations (NGOs) and international aid organizations, we had to prioritize allocation for more urgent programs.”

One such program is the Angat Buhay, an antipoverty initiative which is aimed at improving the quality of life of Filipino families in both urban and rural areas.

“Instead of greenlighting sector specific projects, we will focus on the ones which will benefit more people,” Robredo explained. “After all, it is the small farmers, fishermen, and laborers who are the target beneficiaries of Angat Buhay. We will still be able to help them in this manner.”

No specifc details were given about which agriculture programs were cut off but Robredo assured that this is only applicable for this year.

“The projects will have to be put on the back burner for now but they will be considered for future implementation,” said Robredo.