DIWA Tomo 5

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

DIWA 5 (Front)

NILALAMAN

Pambungad ng mga Patnugot
Mga Pagpapahalaga at Sikolohiyang Pilipino
Atoy M. Navarro
Faculty of Allied Health Sciences
Thammasat University (TU), Rangsit, Thailand
Alwin C. Aguirre, Ph.D.
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Walang Pakisama o Walang Kapwa-Tao?:
Isang Sikolohikal na Pagsusuri sa Tindi ng Paglabag at Ugnayan
sa Relasyong Panlipunan
Jay A. Yacat
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Pagpapakahulugan at Manipestasyon ng Pakikiramdam
sa Konteksto ng Paggabay-Pagpapayo at Sikoterapiya
Homer J. Yabut, Ph.D. at Katrina Fernando-Resurreccion
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila
I-download ang PDF Version

Sino ang May Hiya at Sino naman ang Wala?
Paunang Pagtitibay sa Panukat ng Hiya Bilang Isang Pagpapahalaga
Jose Antonio R. Clemente, Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
Adrianne John R. Galang at Alessandra T. Arpon
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila
I-download ang PDF Version

Parang Pag-ibig, Ibinibigay Nang Walang Kapalit!
Utang na Loob – Ugnayan, Unawa, at Ugali
Roberto E. Javier Jr., Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila
I-download ang PDF Version

Ang Pangkaraniwang Pagpapakahulugan
at Behavioral na Manipestasyon ng Pakikisama
Maria Guadalupe C. Salanga, Ph.D. at Homer J. Yabut, Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University, Manila
I-download ang PDF Version

Ang Loob at Pakikipagkapwa sa Kagandahang-Loob:
Pagsusuri sa Pagpapakahulugan at mga Pagpapahalaga ng Kabataan
Charmaine P. Galano
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

E, di Ikaw na ang Matalino!
Isang Pagsusuri sa Penomenon ng Smart-Shaming
sa mga Pilipinong Gumagamit ng Facebook
Raphael D. Rodriguez
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version