By | 02/08/2014

Para sa taong 2014-2015, inihalal ang bagong pamunuan ng PSSP. Kabilang sa mga nahalal sina Prop. Jay A. Yacat (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman) bilang Pangulo, Dr. Homer J. Yabut (De La Salle University-Manila) bilang Pangalawang Pangulo, Prop. Jayson D. Petras (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman) bilang Kalihim, at Prop. Josefina Andrea R. Cantiller (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman) bilang Ingat-Yaman.

Nahalal din bilang mga Kasapi ng Lupon ng mga Kadiwa sina Prop. Miriam Grace Aquino-Malabanan (Lyceum of the Philippines University-Batangas), G. Jose Mari A. Carpena (De La Salle University-Manila), Prop. Carl O. Dellomos (University of Caloocan City), Bb. Christine Ann A. De Villa (The Caucus of Development NGO Networks), Prop. Howell B. Calma (Holy Angel University-Angeles City, Pampanga), Dr. Roberto E. Javier, Jr. (De La Salle University-Manila), Prop. Silfa K. Napicol (De La Salle University-Dasmariñas), at Dr. Maria Guadalupe C. Salanga (De La Salle University-Manila).

B_001

Nasa larawan (mula kaliwa): G. John Benedict G. Reyes (Pangalawang Pangulo, TATSULOK), G. Kenneth Carlo L. Rives (Sekretaryat ng PSSP), Prop. Howell B. Calma, Dr. Roberto E. Javier, Jr., Dr. Maria Guadalupe C. Salanga, Prop. Jayson D. Petras, Prop. Jay A. Yacat, Dr. Homer J. Yabut, Prop. Miriam Grace Aquino-Malabanan, Prop. Carl O. Dellomos, Prop. Silfa K. Napicol, at G. Jose Mari A. Carpena. Wala sa larawan: Prop. Josefina Andrea R. Cantiller at Bb. Christine Ann A. De Villa.