Aklat

Naglalathala ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang institusyon at organisasyon, ng mga aklat tungo sa higit pang paglalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  Kabilang sa mga aklat ng PSSP ang mga sumusunod:

1Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit (1982/1989/1995/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Indigenous Psychology: A Book of Readings (1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3From Colonial to Liberation Psychology: The Philippine Experience (1992/1994/2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Pagbabangong-Dangal: Indigenous Psychology & Cultural Empowerment (1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Pagkalalake: Men in Control? Filipino Male Views on Love, Sex & Women (2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Usapang Lalake: Paglalahad ng mga Lalaking Cuyonon (2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Filipino ang Wika, Pilipino ang Diwa (2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Extending the Self: Volunteering as Pakikipagkapwa (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino: Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya, at Pantayong Pananaw (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Forging Management Excellence on the Anvil of Culture (Pananagutan, Malasakit, Bayanihan, Pakikipagkapwa) (2012)