By | 11/11/1981

(Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines, Baguio, Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981.  Pinamahalaan ni Nellie Alabanza.