Ito Ako! Sikolohiya Ko’ To
Oktubre 26, 2018; 8:00 n.u.-4:30 n.h.
Bulwagang Balagtas, Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila

Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa Tatsulok – Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino.