Enriquez, V.G. (1992). From Colonial to Liberation Psychology. Quezon City: University of the Philippines Press.

Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) (2007). Saligang Batas. Quezon City: PSSP.

Matatagpuan dito ang mga nakaraang pahayag.  Isa pa lang ang lumalabas na pahayag.