By | 02/08/2017

PosterInihahandog ng Tatsulok kasama ng De La Salle – Lipa ang Psynergy 11 na may temang “Kapwa, Wer na U? Paghahanap ng Konsepto ng Kapwa sa Makabagong Panahon.” Gaganapin sa ika-3 at 4 ng Marso 2017.

Tara! Sabay-sabay natin tuklasin ang pakikipagkapwa!

Registration:
500php – presenters
550php – member schools
600php – observer schools
650php – non-member schools

Bank details:

Account Name
National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc.
Account Number
473427800012

**Sa pag deposit, ilagay ang buong pangalan ng organisasyon at ng paaralan.

Leave a Reply