By | 03/13/2014

Binubuo ang patakarang pangwika ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ng apat na bahagi: 1) Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP; 2) Filipino bilang Pambansang Wika; 3) Ang mga Wikang Rehiyonal Bilang Bukal ng Wikang Pambansa; at 4) Ingles Bilang Pandaigdigang Wika.

PSSP Patakarang Pangwika.pdf

Leave a Reply