By | 09/01/2021

TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa, at Bayan

25-27 Nobyembre 2021
Online

Inihahandog ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at UP Visayas Tacloban College

Mga Layunin ng Kumperensiya

Sa pangkalahatan, nilalayon ng kumperensiya na:

  1. talakayin ang mga karanasan ng pagbangon para sa sarili, kapwa, at bayan;
  2. suriin ang kahulugan ng paninindigan sa karanasang Pilipino;
  3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
  4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino

Inaanyayahan ang lahat na may pananaliksik na may kinalaman sa paksa na magsumite ng kanilang abstrak. Tatanggapin din ang mga pag-aaral tungkol sa mga kultural na konseptong sikolohikal, identidad, pagpapahalagang Pilipino, wika, sikolohiya ng LGBT, pakikipag-ugnayan, migrasyon, isyung panlipunan, atbp. na makakatulong sa pag-unawa ng karanasan ng mga Pilipino. Ang mga papel ay maaaring kwantitatibo, kwalitatibo, teoretikal, o rebyu.

Indibidwal na Paglalahad: tinyurl.com/pksp45papel

Panel o Symposium: tinyurl.com/pksp45panel

DEDLAYN: 30 SETYEMBRE 2021 EXTENDED DEADLINE: 15 OKTUBRE 2021