Lupon ng mga Kadiwa
(Board of Trustees)
2018-2019

Pangulo
Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Pangalawang Pangulo
Miriam Grace Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Kalihim
Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ingat-Yaman
Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas

Mga Kasapi

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Jose Antonio R. Clemente
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Carl O. Dellomos
Pamantasang Normal ng Pilipinas

Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle

Adonis L. Elumbre
Unibersidad ng Pilipinas Baguio

Silfa C. Napicol
Pamantasang De La Salle-DasmariƱas

Florabel Santacera-Suarez
Central Philippine University

Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle

Joshua Keith D. Magboo
Pangulo, TATSULOK 2018-2019

Sekretaryat
Kenneth Carlo L. Rives

Pangulong Tagapagtatag
Virgilio G. Enriquez (+)
Ama ng Sikolohiyang Pilipino

mula sa kaliwa: Miriam Aquino-Malabanan, Jayson D. Petras, Michael David Tan Lopez, Carl O. Dellomos, Florabel S. Suarez, Homer J. Yabut, Adonis L. Elumbre, Howell B. Calma, Ricardo A. Clores, Silfa C. Napicol, Darren E. Dumaop, Bernardo N. Fernandez II, Jay A. Yacat, at Kenneth Carlo L. Rives; wala sa larawan: Jose Antonio R. Clemente, Joshua Keith D. Magboo