By | 07/27/2023

Isang mainit na pagbati mula sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang interdisiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan. 

Katuwang ang UP Diliman Departamento ng Sikolohiya, isasagawa ng PSSP ang Linangan 2023: Pambansang Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino online sa 17-18 Agosto 2023.

Ang pambansang workshop na ito, na pangungunahan nina Prop. Jay A. Yacat at Prop. Charmaine P. Galano ng UP Diliman Departamento ng Sikolohiya bilang mga tagapagsanay, ay magtatalakay ng teorya, metodo, at gamit ng sikolohiyang Pilipino. Sa ganang ito, inaasahan na ang mga guro ay magtataglay ng perspektibong nagmumula sa iba’t ibang pagpapahalaga bunga ng/sa karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino. Ang kahalok ay magiging sistematiko  at siyentipiko sa pagkuha ng kaalaman sa pamamagitan ng mga katutubong metodong aangkop sa karanasan ng mga Pilipino na nakatuon sa kultura, wika, diwa, pananaw, lipunan, at kasaysayang Pilipino. Sa pagtatapos ng workshop, ang kalahok ay inaasahang makapagpaplanong lumikha ng silabus at makapagsasagawa ng mga gawain sa kanyang klase na may kaugnayan sa Sikolohiyang Pilipino. 

Kaugnay nito, nais namin kayong anyayahang dumalo o magpadala ng isa o higit pang kinatawan para sa seminar-workshop na ito.  Ang bayad sa pagdalo ay ang sumusunod:

  • Php800 (kasapi)
  • Php900 (di-kasapi)

Maaaring magdeposito o magsagawa ng online fund transfer ng bayad sa aming China Banking Corporation (Chinabank) Savings Account No. 114202018446 (Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.). Paalala lamang na ibang bangko ang China Bank Savings, Inc. sa   China Banking Corporation.  Maaaring gamitin ang “NASPI” bilang alternatibong account name para sa online fund transfer.  Lahat ng tseke ay DAPAT nakapangalan sa “National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc.”  HINDI tatanggapin ng aming bangko ang tseke na “NASPI” lamang ang nakasulat.

Ang lahat ng dadalo ay kailangang magpatala sa online form: bit.ly/LinanganSP2023.  Maaaring magpatala hanggang 16 Agosto 2023 ngunit maaaring isara ang rehistrasyon bago dumating ang araw na ito kapag napuno na ang 100 slots.

Umaasa kami sa inyong positibong tugon.  Maraming salamat.

Dr. Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pangulo, PSSP

I-download: