ISIP

Ang ISIP: Mga Kaisipan sa Sikolohiya, Kultura, at Lipunang Pilipino ang serye ng mga pinamatnugutang libro ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP).  Sa pangkalahatan, layunin ng ISIP na magtampok ng mga pagtalakay sa mga makabuluhan at napapanahong konsepto, dalumat, kaisipan, at balangkas na ipinapalagay na makatuturan sa ating sikolohiya, kultura, at lipunan.  Kabilang sa mga isyu ng ISIP ang mga sumusunod:

16Isip, Tomo I – Gaan at Gana sa Buhay: Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa (2011)

Leave a Reply