Katinuan, Kalihisan, Kalusugan: Ang Mental Health sa Konteksto ng Kultura, Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino
15-17 Nobyembre 2018
Ateneo de Manila University
Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon

Mga Layunin ng Kumperensiya:
1. Matalakay ang mga usapin na may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan (mental health) sa konteksto ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino;
2. Magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
3. Magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Bayad sa Pagdalo:

 Kasapi   Di-Kasapi Di-Gradwadong Mag-aaral (Undergraduate Student)
Early Bird Registration (hanggang 15 Setyembre 2018) Php3,500.00 Php3,700.00 Php2,000.00
Regular Registration (mula 16 Setyembre hanggang 27 Oktubre 2018) Php3,800.00 Php4,000.00 Php2,200.00
Online Registration Form: bit.ly/pksp2018pagpapatala
Panawagan sa Papel: bit.ly/pksp2018papel (DEDLAYN: 31 HULYO 2018)