Gahum: Ang Sikolohiyang Pilipino sa Usapan at Usaping Kapangyarihan
16-18 Nobyembre 2017
Silliman University
Lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental

Silliman University

Larawan mula sa websayt ng Silliman University.

Sa mahigit 40 taon, ipinamalas ng Sikolohiyang Pilipino ang pagiging lunsaran nito ng samut-saring diskurso, isa na rito ay ang diskurso sa Kapangyarihan na madalas ay mababanaag sa daloy ng talakayan at sa tindig ng mga nakikibahagi. Bibigyang-tuon ng PSSP, sa ika-42 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino ang anyo, pwersa, salik, hamon, at pagkilos ng/sa SP bilang lunsaran ng mga usapin at usapan sa kapangyarihan. Masasabi natin na ang SP ay naging bukas sa Usapang Kapangyarihan, sa kung papaano nito pinagtitibay ang lenteng maka-pilipino sa pamamagitan ng pagdalumat ng mga konseptong mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino ng kapangyarihan, mula rito ay lumikha ang SP ng bukal ng mga kaalaman na naging sandigan at pamamaraan upang tuklasin at maunawaan ang pagka-pilipino sa gitna ng mga mapaniil, di angkop, at di sapat na balangkas na ginamit/ginagamit upang unawain ang pagkapilino. Sa ganang ito, ang usapang kapangyarihan ay nagiging bahagi ng mga Usaping Kapangyarihan sa ibat-ibang konteksto o larangan, nariyan ang usapin sa pulitika at kung papaano umiiral ang daynamiko ng kapangyarihan sa pagpapatupad at pagpapanatili ng demokrasya, edukasyon at ang kapangyarihang magbago at magtakda ng bagong balangkas pang-edukasyon sa Pilipinas, mga likas na yaman at ang umiiral na kapangyarihang kontrolin, pangalagaan, abusuhin, at pagyamanin ang mga ito, gayundin sa usapin ng edad, kasarian  at sekswalidad, etnisidad, at iba pa. Samakatuwid, malinaw ang pag-iral ng SP sa tunguhin na maging lunsaran ng mga usapan at usaping kapangyarihan habang ang maka-kapwang lapit sa pagpapairal at pagpapatibay nito sa pagnanais na maging unibersal na sikolohiya ay nagiging dalahikan upang kilatisin ang anyo ng kapangyarihan.

Mga Layunin ng Kumperensiya:

1. Matalakay at masuri ang katayuan ng Sikolohiyang Pilipino bilang lunsaran ng mga usapin at usapan sa kapangyarihan, at ang papel nito sa akademya at sa lipunan;
2. Magsagawa ng interdisiplinaryong talakayan ukol sa iba’t ibang anyo at usapin sa kapangyarihan sa mga larangan (politika, identidad, edukasyon, pamamahayag, relihiyon, at iba pa);
3. Magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
4. Magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Mga Mungkahing Paksa (para sa mga nagnanais maglahad ng papel):

1. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Pamamahala at Pangangasiwa (Governance)
2. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Kapaligiran/Kalikasan (Environment/Nature)
3. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Edukasyon (Education)
4. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Sekswalidad (Sexuality)
5. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa mga Katutubo (Indigenous Peoples)
6. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Kasaysayan (History)
7. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Kalusugan (Health)
8. Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Sosyal at/o pang-komunidad na pag-unlad (Social and Community Development)
9. Katatagan sa panahon ng kalamidad at sakuna
10. Sikolohiyang Pilipino at ASEAN Integration
11. Sikolohiyang Pilipino at Teknolohiya
12. Sikolohiyang Pilipino at mga usapin ng Bata at Kabataan
13. Sikolohiyang Pilipino at mga usapang Pang-matatanda
14. Sikolohiyang Pilipino at mga isyu sa Panukat ng Pagkatao
15. Sikolohiyang Pilipino at Kapayaan at/o Seguridad

ONLINE SUBMISSION FORM: bit.ly/pksp2017papel (EXTENDED DEADLINE: 31 Agosto 2017)

Bayad sa Pagdalo sa Kumperensiya:

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE REGISTRATION FORM: bit.ly/pksp2017pagpapatala

I-download ang Liham-Paanyaya

Listahan ng mga Hotel sa Dumaguete

CHED Memo