Category: Alituntunin

Pahayag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) laban sa Pagmamaliit sa Wikang Filipino sa mga Pahayag ni G. Teodoro “Teddy Boy” Locsin Jr.

By | 03/22/2016

Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya at tumitindig bilang samahang may malinaw na patakarang pangwika, ay mahigpit na kinokondena ang pagmamaliit ni G. Teodoro “Teddy Boy”…Read More »

Patakarang Pangwika ng PSSP

By | 03/13/2014

Binubuo ang patakarang pangwika ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ng apat na bahagi: 1) Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP; 2) Filipino bilang Pambansang Wika; 3) Ang mga Wikang Rehiyonal Bilang Bukal ng Wikang Pambansa; at 4) Ingles Bilang Pandaigdigang…Read More »

Alituntunin: Panuntunan, Pahayag, at Patakaran

By | 03/13/2014

Pangkalahatang Alituntuning Pangkasapian Upang malinaw ang mga pagkilos ng Komite sa Kasapian at Ugnayan, pinapahayag at pinagtitibay ang Pangkalahatang Alituntunin na ito. Pangkalahatang Alituntunin ng mga Komiteng Pang-organisasyon Upang malinaw ang mga pagkilos ng mga komiteng pang-organisasyon ng PSSP, pinapahayag at pinagtitibay…Read More »