Pahayag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) laban sa Pagmamaliit sa Wikang Filipino sa mga Pahayag ni G. Teodoro “Teddy Boy” Locsin Jr.

Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya at tumitindig bilang samahang may malinaw na...
Continue Reading »

Sanggunian

Enriquez, V.G. (1992). From Colonial to Liberation Psychology. Quezon City: University of the Philippines Press. Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) (2007). Saligang Batas. Quezon City: PSSP. Matatagpuan dito ang mga...
Continue Reading »

Pahayag ng PSSP Laban sa Diskriminasyon at Pagpapababa ng Dangal ng mga Pilipinong LGBT

Nakikiisa ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya, sa pagsulong sa karapatan ng lahat...
Continue Reading »