1984

(Quezon City):  Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 24-27 Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.  (Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng...
Continue Reading »

1983

(Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag....
Continue Reading »

1982

(Marawi):  Ikawalong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya at Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982.  Pinamahalaan ni Angelito Flores....
Continue Reading »

1981

(Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines, Baguio, Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981.  Pinamahalaan ni Nellie Alabanza....
Continue Reading »

1980

(Manila):  Ikalabing-isang Pambansang Kumperensiya: “Kaalaman, Gamit at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21 Nobyembre 1985.  Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua....
Continue Reading »

1979

(Leyte):  Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City, Leyte, 24-27 Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni Leonardo Mercado....
Continue Reading »

1978

(Laguna):  Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco....
Continue Reading »

1977

(Manila):  Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “Mga Katutubong Konsepto at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila, 16-19 Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni Esther Reyes....
Continue Reading »

1976

(Manila):  Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J. Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil, Manila, 9-11 Nobyembre 1976.  Pinamahalaan...
Continue Reading »