By | 11/24/2005

(Manila): Ikatatlumpong Pambansang Kumperensiya: “Gandang Pinoy: Loob at Labas.” University Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, Manila, 24-26 Nobyembre 2005.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Jose Maria Diestro Jr.