By | 12/11/1992

(Manila): Ikalabing-walong Pambansang Kumperensiya: “E Babae, Kasi? Lalake, Palibhasa?.” Philippine Normal University, Manila, 11-12 Disyembre 1992.  Pinamahalaan ni Grace Aguiling-Dalisay.