By | 12/10/1990

(Quezon City):  Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Lihis na Pagkilos sa Lipunang Pilipino.” Ateneo de Manila University, Quezon City, 10-11 Disyembre 1990.  Pinamahalaan ni Alma Santiago de la Cruz.