By | 11/16/1989

(Quezon City): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya: “Katiwalian at Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989.  Pinamahalaan nina Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua.