By | 10/14/1988

(Manila):  Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 14-15 Oktubre 1988.  Pinamahalaan ni Lilia Antonio.