By | 11/19/1980

(Manila):  Ikalabing-isang Pambansang Kumperensiya: “Kaalaman, Gamit at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21 Nobyembre 1985.  Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua.