By | 11/06/1975

(Quezon City): Unang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.”  Abelardo Hall Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 6-11 Nobyembre 1975.  Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez.