By | 11/16/1977

(Manila):  Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “Mga Katutubong Konsepto at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila, 16-19 Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni Esther Reyes.

Leave a Reply